PUBLIKOHEN VENDIMET NR. 4, DATË 15.01.2020, NR. 6, 7 DATË 27.01.2020, NR.12, 13, 14, 15, 17 , DATË 25.02.2020 I BORDIT TË ADMINISTRIMIT

PUBLIKOHEN VENDIMET NR. 4, DATË 15.01.2020, NR. 6, 7 DATË 27.01.2020, NR.12, 13, 14, 15, 17 , DATË 25.02.2020 I BORDIT TË ADMINISTRIMIT

Vendimi nr.4, datë 15.01.2020 “Për miratimin e shpërndarjes së Grantit të mësimdhënies, për Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, për vitin 2020”

Vendimi nr 6, datë 27.01.2020 “Për miratimin e listës së studentëve që përfitojnë bursë për vitin akademik 2019-2020, që studiojnë në një program studimi të ciklit të parë dhe program studimi të integruar, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”

Vendim nr.7, datë 27.01.2020 “Për miratimin e listës së studentëve të, që përfitojnë përjashtim nga tarifa e shkollimit për vitin akademik 2019-2020, që studiojnë në një program studimi të ciklit të parë dhe program studimi të integruar, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”

Vendim nr.12, datë 25.02.2020 “Për miratimin e përjashtimit nga tarifa e studimit (50%) për vitin akademik 2019-2020, të studentit A.Beshiri, që studion në një program studimi të ciklit të dytë, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”

Vendimi nr.13, datë 25.02.2020 “Për miratimin e listës së studentëve, që përfitojnë bursë për vitin akademik 2019-2020, që studiojne në një program studimi të ciklit të parë dhe program studimi të integruar, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”

Vendimi nr.14, datë 25.02.2020 “Për miratimin e listës së studentëve që përfitojnë përjashtim nga tarifa e shkollimit për vitin akademik 2019-2020, që studiojnë në një program studimi të ciklit të parë dhe program studimi të integruar, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë

Vendimi nr.15, datë 25.02.2020 “Për miratimin e listës së studentëve ,që përfitojnë ulje (50%) nga tarifa e studimit për vitin akademik 2019-2020, që studiojnë në një program studimi të ciklit të dytë, në Universitetit të Mjekësisë, Tiranë” 

Vendim nr.17, datë 25.02.2020 “Për një ndryshim në vendimet e Bordit të Administratimit Nr.55, dhe Nr.56, datë 20.12.2019”