THIRRJE PËR APLIKIM PËR PROJEKT-PROPOZIME NË KUADËR TË PROGRAMEVE KOMBËTARE TË KËRKIMIT SHKENCOR (PKKZH) PËR VITIN 2024

THIRRJE PËR APLIKIM PËR PROJEKT-PROPOZIME NË KUADËR TË PROGRAMEVE KOMBËTARE TË KËRKIMIT SHKENCOR (PKKZH) PËR VITIN 2024

Në zbatim të Vendimit të Bordit të Administrimit të AKKSHI nr. 1, datë 18.01.2024 “Për alokimin e buxhetit të AKKSHI-së, për vitin 2024”, hapet thirrrja për financimin e projekteve të PKKZH-së, në fushat prioritare si më poshtë:

  • Biodiversiteti dhe Mjedisi
  • Bujqësia, Ushqimi dhe Bioteknologjia
  • Shëndetësia dhe shkencat mjeksore
  • Sistemet dhe Teknologjitë e Informacionit
  • Shkencat Sociale dhe Albanologjike
  • Uji dhe Energjia

Afati i fundit për dorëzimin e dokumentacionit pranë Rektoratit të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, është data: 04.03.2024.

Dorëzimi i aplikimeve

Aplikantët duhet të dorëzojnë dokumentacionin pranë zyrës së Protokoll-Arkivës së Rektoratit të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, në 4 kopje të shtypura dhe një kopje digjitale (USB) si dhe me email në  adresën komisionivleresimitteprojekteve@umed.edu.al

Për informacion më të detajuar, klikoni linqet si më poshtë:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2024/02/UDHËZUES-PËR-PROJEKTET-KOMBËTARE-TË-KËRKIMIT-DHE-ZHVILLIMIT-PKKZH-2024.pdf

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2024/02/THIRRJE-PËR-PROJEKT-PROPOZIME-NË-KUADËR-TË-PROGRAMEVE-KOMBËTARE-TË-KËRKIMIT-SHKENCOR-PËR-VITIN-2024-PKKZH-DHE-PTI.pdf

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2024/02/ANEKS-1.-Forma-e-aplikimit-për-projekte-të-PKKZH-2024.docx

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2024/02/ANEKS-2.-Forma-e-Propozimit-Financiar-2024.xlsx

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2024/02/ANEKS-3.-Deklarata-e-angazhimit-PKKZH-2024.docx

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2024/02/Lista-e-dokumentave-për-aplikim-për-PKKZH-2024.docx