THIRRJE PËR APLIKIM PËR PROJEKTET KOMBËTARE TË KËRKIMIT DHE TËZHVILLIMIT (PKKZH) PËR VITIN 2023

THIRRJE PËR APLIKIM PËR PROJEKTET KOMBËTARE TË KËRKIMIT DHE TËZHVILLIMIT (PKKZH) PËR VITIN 2023

Në zbatim të Ligjit Nr. 80, datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë” dhe të Vendimit Nr.607, datë 31.08.2016 të Këshillit të Ministrave “Për krijimin, përbërjen, organizimin dhe funksionimin e Agjencisë Kombëtare të Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI)”, AKKSHI shpall thirrjen për aplikim për Projektet Kombëtare të Kërkimit dhe të Zhvillimit për vitin 2023 në fushat prioritare si më poshtë:

  • Biodiversiteti dhe Mjedisi
  • Bujqësia, Ushqimi dhe Bioteknologjia
  • Shëndetësia dhe shkencat mjeksore
  • Sistemet dhe Teknologjitë e Informacionit
  • Shkencat Sociale dhe Albanologjike
  • Uji dhe Energjia

Sa më sipër ju informojmë se afati i fundit për aplikim pranë rektoratit të Universitetit të Mjekësisë Tiranë është data 01.03.2023.

Për informacion më të detajuar, klikoni linqet si më mëposhtë:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2023/02/Thirrje-për-Aplikim-për-Projektet-Kombëtare-të-Kërkimit-dhe-të-Zhvillimit-PKKZH-për-Vitin-2023.pdf

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2023/02/Aneksi-1.-Formati-i-aplikimit-për-PKKZH-2023-2024.docx

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2023/02/Aneksi-2.-Formati-i-propozimit-financiar-PKKZH-2023-2024.xlsx