Plani mësimor i programit të ciklit të dytë:

Master Profesional në Shëndet Publik

Vite studimi: 2

Totali i krediteve: 120

Nr.

Lënda

ECTS

Viti i Parë

1 Anatomi dhe Histologji 12
2 K
3 F
4 Bi
5 Gj
6 Bi
Gjithsej 60

Nr.

Lënda

ECTS

Viti i Dytë

1 Ki
2 M
3 B
4 Ki
5 Fi
6 Ki
7 Hy
Gjithsej 60

* Lëndë me zgjedhje