AKKSHI

Feb
12

THIRRJE PËR APLIKIM PËR PROJEKT-PROPOZIME NË KUADËR TË PROGRAMEVE KOMBËTARE TË KËRKIMIT SHKENCOR (PKKZH) PËR VITIN 2024

Në zbatim të Vendimit të Bordit të Administrimit të AKKSHI nr. 1, datë 18.01.2024 “Për alokimin e buxhetit të AKKSHI-së, për vitin 2024”, hapet thirrrja për financimin e projekteve të PKKZH-së, në fushat prioritare si më poshtë: Biodiversiteti dhe Mjedisi Bujqësia, Ushqimi dhe Bioteknologjia Shëndetësia dhe shkencat mjeksore Sistemet dhe Teknologjitë e Informacionit Shkencat Sociale […]

By admin | AKKSHI . Njoftime
DETAIL
Jun
07

SHPALLET THIRRJA PËR FINANCIMIN E IAL-VE PUBLIKE, PËR PROJEKTE TË PËRBASHKËTA NË KUADËR TË NDËRKOMBËTARIZIMIT TË PROGRAMEVE TË STUDIMIT, PËR VITIN AKADEMIK 2023-2024.

Në mbështetje të nenit 102 të Kushtetutës, të nenit 110, të ligjit nr.80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, ligjit nr. 84/2022 “Për buxhetin e vitit 2023” si dhe Vendimit nr. 75, datë 12.02.2018 “Për miratimin e modelit të financimit të buxhetit për arsimin […]

By admin | AKKSHI . Njoftime
DETAIL
Jun
06

Thirrje për Aplikim për Projekt-Propozime Shqipëri- Kosovë 2023-2025

Në zbatim të Marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës për bashkëpunimin në fushën e arsimit dhe shkencës, nënshkruar më 8.03.2010, hyrë në fuqi më datë 1.12.2011, miratuar me VKM Nr. 265 datë 21.04.2010, “Për miratimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe […]

By admin | AKKSHI . Njoftime
DETAIL
Apr
12

THIRRJE PËR APLIKIM PËR PROJEKTE TË TEKNOLOGJISË DHE INOVACIONIT PER VITIN 2023-2024 (PROJEKTET VIJNË SI PROPOZIME TË UNIVERSITETIT ME BIZNESIN)

Në zbatim të Ligjit Nr. 80, datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë” dhe të Vendimit Nr.607, datë 31.08.2016 të Këshillit të Ministrave “Për krijimin, përbërjen, organizimin dhe funksionimin e Agjencisë Kombëtare të Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI)”, AKKSHI shpall thirrjen për aplikim […]

By admin | AKKSHI . Thirrje AKKSHI
DETAIL
Page 2 of 3123