THIRRJE PËR APLIKIM PËR PROJEKTE TË INFRASTRUKTURËS SË KËRKIMIT SHKENCOR NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË (PIKSH) PËR VITIN 2024

THIRRJE PËR APLIKIM PËR PROJEKTE TË INFRASTRUKTURËS SË KËRKIMIT SHKENCOR NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË (PIKSH) PËR VITIN 2024

Hapet thirrrja nga AKKSHI për financimin për Projekte të Infrastrukturës së Kërkimit Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë (PIKSH), në fushat prioritare si më poshtë:

  • Biodiversiteti dhe Mjedisi
  • Bujqësia, Ushqimi dhe Bioteknologjia
  • Shëndetësia dhe shkencat mjeksore
  • Sistemet dhe Teknologjitë e Informacionit
  • Shkencat Sociale dhe Albanologjike
  • Uji dhe Energjia

Afati i fundit për dorëzimin e dokumentacionit është data: 15.03.2024.

Dorëzimi i aplikimeve              

Aplikantët duhet të dorëzojnë dokumentacionin pranë zyrës së Protokoll-Arkivës së Rektoratit të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, në 4 kopje të shtypura dhe një kopje digjitale (USB) si dhe me email në  adresën komisionivleresimitteprojekteve@umed.edu.al

Për informacion më të detajuar, klikoni linqet si më poshtë:

https://nasri.gov.al/wp-content/uploads/2024/02/THIRRJE-P%c3%8bR-APLIKIM-P%c3%8bR-PROJEKTE-T%c3%8b-INFRASTRUKTUR%c3%8bS-S%c3%8b-K%c3%8bRKIMIT-SHKENCOR-N%c3%8b-INSTITUCIONET-E-ARSIMIT-T%c3%8b-LART%c3%8b-PIKSH-P%c3%8bR-VITIN-2024.pdf

https://nasri.gov.al/wp-content/uploads/2024/02/UDH%c3%8bZUES-P%c3%8bR-PROCEDURAT-E-APLIKIMIT-SHQYRTIMIT-VLER%c3%8bSIMIT-MIRATIMIT-DHE-MONITORIMIT-T%c3%8b-PROJEKTEVE-T%c3%8bINFRASTRUKTUR%c3%8bS-S%c3%8b-K%c3%8bRKIMIT-SHKENCOR-PIKSH-2024.pdf

Lista-e-dokumentave-për-aplikim-për-PIKSH-2024

ANEKS-1.-Forma-e-aplikimit-për-Projekte-të-Infrastrukturës-së-Kërkimit-Shkencor-PIKSH-2024-1

ANEKS-2.-Forma-e-Propozimit-Financiar-PIKSH-2024