Disertacion i EMIRJONA VAJUSHI – FAKULTETI I MJEKËSISË

Disertacion i EMIRJONA VAJUSHI – FAKULTETI I MJEKËSISË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË 

        TEMA: “ULJA SENSORINEURALE E DËGJIMIT TEK PACIENTËT NË
HEMODIALIZË”

 Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “DOKTOR”

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                  Udhëheqës shkencor:                               Kandidati:

                                                                                                          PROF.ASSOC.DR. ALI TONUZI                   EMIRJONA VAJUSHI

                                                                                       

Linku i punimit të doktoratës:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2023/03/Emirjona-VAJUSHI-Dizertacion-Ulja-sensorineurale-e-degjimit-ne-pacientet-ne-hemodialize.pdf