Disertacion i VALBONA BAJRAMI – FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

Disertacion i VALBONA BAJRAMI – FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

        TEMA: “LIDHJA NDERMJET KALKULOZES RENALE, PESHES TRUPORE DHE HIPERTENSIONIT ARTERIAL”

 Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “DOKTOR”

                                                                              SPECIALITETI : NEFROLOGJI                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                  Udhëheqës shkencor:                               Kandidati:

                                                                                                            PROF. ALMA IDRIZI                       VALBONA BAJRAMI

                                                                                       

Linku i punimit të doktoratës:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2023/03/VALBONA_BAJRAMI_DOKTORATURE.pdf