Disertacion i MARSELA HARUNI – FAKULTETI I MJEKËSISË

Disertacion i MARSELA HARUNI – FAKULTETI I MJEKËSISË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË

        TEMA: “PREVALENCA E ANEMISË FERIPRIVE NË GRUPMOSHËN 6 – 10 VJEÇ Studim transversal në zonën që mbulon Poliklinika e Specialiteteve Nr. 1 Tiranë, gjatë periudhës 2014-2016″

 Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “DOKTOR”

                                                                                                                                      SPECIALITETI: LABORATOR                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                  Udhëheqës shkencor:                               Kandidati:

                                                                                                            PROF.ASC. HELIDON NINA                     MARSELA HARUNI

                                                                                       

Linku i punimit të doktoratës:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2023/03/Finale-word-1.pdf