Disertacion i ZAMIRA ÇABIRI – FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE, TIRANË

Disertacion i ZAMIRA ÇABIRI – FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE, TIRANË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

        TEMA: “NJOHURITË, QËNDRIMET DHE PLANIFIKIMI I NEVOJAVE PËR
METODAT E PLANIFIKIMIT FAMILJAR NË PREFEKTURËN E ELBASANIT

 Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “DOKTOR”

SPECIALITETI: SHËNDET PUBLIK

Udhëheqës shkencor:                                                 Kandidati:

Prof. Dr. Enver ROSHI                                                 ZAMIRA ÇABIRI

Linku i punimit të doktoratës:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2021/01/PDF.pdf