HAPET THIRRJA PËR APLIKIM PËR BURSË PËR MOBILITET NË UNIVERSITETIN E CAMERINOS, ITALI

HAPET THIRRJA PËR APLIKIM PËR BURSË PËR MOBILITET NË UNIVERSITETIN E CAMERINOS, ITALI

Në kuadër të programit  Erasmus+ hapet thirrja për aplikim për bursë për mobilitet për studentët e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë në Universitetin e Camerinos, Itali për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024.

Llojii mobilitetit përfshin:

 • Shkëmbimin e studentëve

Niveli i mobilitetit:

 • Program studimi i ciklit të dytë

Kohëzgjatja e mobilitetit

 • 5 muaj

Fusha e studimit:

 • Farmaci

 

Koha e realizimit të mobilitetit:

 • Semestri i dytë i vitit akademik 2023-2024

Për t’u njohur me kalendarin akademik dhe katalogun e programeve të studimit që ofron ky universitet  klikoni në linqet e mëposhtme:

https://www.unicam.it/

 

Bursa përfshin:

 • Kompesimin mujor sipas Erasmus+
 • Kostot e udhëtimit në varësi të distancës midis universitetit pritës dhe universitetit të origjinës

Për të përcaktuar distancën , klikoni në  link-un e mëposhtëm:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
Dokumentet që duhet të dorëzohen:        

 • CV në gjuhën Angleze;
 • Fotokopje e pasaportës;
 • Vërtetim studenti e përkthyer dhe e noterizuar në gjuhën Angleze;
 • Letër motivimi në gjuhën Angleze;
 • Certifikatë e gjuhës së huaj (Anglisht B2, Italisht B1) e noterizuar;
 • Listë notash e përkthyer dhe e noterizuar në gjuhën angleze;
 • Marrëveshja e Studimit (Learning Agreement) *.

* Learning Agreement është një kontratë midis universitetit të origjinës dhe aplikantit dhe shërben për të përcaktuar lëndët  që do të zhvilloni në universitetin pritës. Ju duhet të plotësoni vetëm seksionin e parë ‘‘Before the mobility“.
Në tabelën A përcaktohet aktiviteti që do të zhvillohet në universitetin pritës.
Në tabelën B përcaktohet se cili prej aktiviteteve të Tabelës A do të njihen në Universitetin e Mjekësisë, kur ju të keni përfunduar periudhën e shkëmbimit.
Dokumenti ‘‘Learning Agreement’’ tek seksioni ‘‘Commitment’’ firmoset në Rektorat nga Koordinatori Institucionali Erasmus +,  Prof.Dr.Alma Idrizi.
Formatin e Marrëveshjeve të  Studimit e shkarkoni nga linqet e mëposhtme:

Marrëveshja e studimit  për Farmacinë:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2023/09/Marreveshja-e-studimit-Camerino-1.docx

Afati i fundit për aplikim: 23 Tetor 2023

Dokumentet duhen dorëzuar në Zyrën e Protokollit në Rektoratin e Universitetit të Mjekësisë,

Tiranë si edhe të skanuara në adresën: projects.office@umed.edu.al

Dokumentacioni i dorëzuar në zyrën e protokollit, duhet të shoqërohet me formularin e aplikimit që përmban të dhënat për çdo aplikant dhe duhet të firmoset nga ky i fundit.

Për të shkarkuar formularin klikoni në linkun e mëposhtëm:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2023/09/Formulari-i-aplikimit-per-mobilitet_STUDENT-Camerino.docx