HAPET THIRRJA PËR APLIKIM PËR MOBILITETE TRAJNIMI NË UNIVERSITETIN “ ONDOKUZ MAYIS”, SAMSUN, TURQI

HAPET THIRRJA PËR APLIKIM PËR MOBILITETE TRAJNIMI NË UNIVERSITETIN “ ONDOKUZ MAYIS”, SAMSUN, TURQI

Në kuadër të programit  “ Erasmus +” hapet thirrja për aplikim për bursa për mobilitete trajnimi në

“ Ondokuz Mayis”, Samsun, Turqi

Lloji i mobilitetit përfshin

Shkëmbin e stafit  për trajnim

Kohëzgjatja e trajnimit

5 ditë ( 2 ditë udhëtim)

Bursa përfshin

Kompensim ditor

Koston e udhëtimit (në varësi të distancës midis universitetit pritës dhe atij të origjinës). Për të përcaktuar distancën, klikoni në linkun e mëposhtëm:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Numri i kuotave të bursave

1 ( një)

Dokumentet që nevojiten

  • CV në gjuhën angleze;
  • Fotokopje e pasaportës;
  • Letër motivimi në gjuhën angleze;
  • Certifikatë e gjuhës së huaj e noterizuar;
  • Plani i mobilitetit në gjuhën angleze.

Për të shkarkuar formularin e planit të mobilitetit klikoni në  linkun e mëposhtëm:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2022/06/Plani-i-mobilitetit….docx

Për të njohur këtë universitet klikoni në linkun e mëposhtëm:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2022/06/OMU-Erasmus-Institutional-Key-Data-New-2022-2.pdf

Afati i aplikimit- 27.06.2022

Dokumentet duhen dorëzuar dorazi, në zyrën e protokollit, në rektoratin e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë dhe duhet  të dërgohen të skanuara në adresën. projects.office@umed.edu.al.

Dokumentacioni  i  dorëzuar në zyrën e protokollit,  duhet të shoqërohet me formularin e aplikimit, i cili, përmban të dhënat për çdo aplikant dhe duhet të firmoset nga ky i fundit.

Për të shkarkuar formularin klikoni në  linkun e mëposhtëm:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2022/06/Formulari-i-aplikimit1.docx