KËRKESË PËR ANGAZHIM ME KONTRATË SHËRBIMI SPECIALIST FUSHE, TË SPECIALIZUAR NË FUSHËN E PAJISJEVE DHE MATERIALEVE MJEKËSORE, LABORATORIKE DHE STOMATOLOGJIKE

KËRKESË PËR ANGAZHIM ME KONTRATË SHËRBIMI SPECIALIST FUSHE, TË SPECIALIZUAR NË FUSHËN E PAJISJEVE DHE MATERIALEVE MJEKËSORE, LABORATORIKE DHE STOMATOLOGJIKE

Bazuar në ligjin nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e  arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, në Statutin e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, si dhe në shkresën e Drejtorisë së Shërbimeve Mbështetëse, UMT, nr. 2512/5 prot., datë 13.09.2023 “Kërkesë për angazhim me kontratë shërbimi specialist fushe, të specializuar në fushën e pajisjeve dhe materialeve mjekësore, laboratorike dhe stomatologjike”,

Kriteret e përzgjedhjes së kandidatëve si dhe dokumentacioni përkatës për ekspertët e jashtëm me kontratë shërbimi të specializuar në fushën e pajisjeve dhe materialeve mjekësore, laboratorike dhe stomatologjike, pranë Drejtorisë së Shërbimeve Mbështetëse,  në Universitetin e

Mjekësisë, Tiranë, janë si më poshtë vijon:

Kritere:

 • Të zotërojnë diplomë të nivelit “Master Shkencor” në fushën e inxhinierisë;
 • Të ketë mbi 3 vite eksperiencë pune në profesion;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese;
 • Të jetë shtetas shqiptar;
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
 • Të jetë i specializuar në fushën e pajisjeve dhe materialeve mjekësore, laboratorike dhe stomatologjike. Këto të jenë të vërtetuara me dëshmi ose kualifikime në këto fusha.

 

Dokumentacioni i kërkuar:

 • Jetëshkrimin (CV) sipas formatit standard (europass);
 • Fotokopje të pasaportës ose kartës së identitetit;
 • Kopje e noteruar e diplomës/diplomave dhe/ose njëhsimin e tyre në MAS (për diplomat e marra jashtë vendit), bashkë me listën e notave të noteruara (për ciklet përkatëse të studimit);
 • Kopje e librezës së punës e noteruar (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);
 • Vërtetim i gjendjes shëndetësore të marrë brenda tre muajve të fundit (raport mjekësor për  aftësinë në punë);
 • Vërtetim i Gjendjes Gjygjësore brenda tre muajve të fundit (Dëshmi Penaliteti);
 • Dëshmi apo kualifikime në fushën e kërkuar.

Kandidatët e interesuar, duhet të dorëzojnë dokumentacionin e kërkuar origjinal ose të njehsuar me origjinalin, të inventarizuar në Sektorin e Protokoll- Arkivës, pranë Universitetit  të Mjekësisë, Tiranë, ose nëpërmjet postës në adresën: Rruga e Dibrës, Nr. 371, 1005, Tiranë.

Mungesa e një prej dokumentave të kërkuara më sipër, sjell skualifikim të kandidatit.

Afati i dorëzimit të dokumentacionit është nga data 15.09.2023 deri më 22.09.2023

Mënyra e vlerësimit: Përzgjedhja e kandidatit fitues do të bëhet nëpërmjet konkurrimit me dosje.