NJOFTIM- DËRGOHEN KRITERET E PUNËSIMIT PËR “PERSONEL AKADEMIK” 2 VENDE LEKTOR NË DEPARTAMENTIN E OBSTETRIKË- GJINEKOLOGJISË, NË FAKULTETIN E MJEKËSISË.

NJOFTIM- DËRGOHEN KRITERET E PUNËSIMIT PËR “PERSONEL AKADEMIK” 2 VENDE LEKTOR NË DEPARTAMENTIN E OBSTETRIKË- GJINEKOLOGJISË, NË FAKULTETIN E MJEKËSISË.

Bazuar në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, në Statutin e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, si dhe në Urdhrin e Rektorit nr. 96, datë 06.10.2020, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, shpall konkursin për pozicionet e punës vakant “Personel Akademik” 2 vende Lektor në Departamentin e Obstetrikë- Gjinekologjisë, në Fakultetin e Mjekësisë.

Kandidatët konkurentë për pozicionet e punës vakant “Personel Akademik” 2 vende Lektor në Departamentin e Obstetrikë- Gjinekologjisë, në Fakultetin e Mjekësisë duhet të plotësojnë:

Kritere të përgjithshme:

 1. Të jetë mjek specialist obstetër gjinekolog:
 2. Të ketë liçencën për ushtrimin individual të profesionit, të lëshur nga Urdhëri i Mjekut;
 3. Të ketë Mbaruar studimet universitare dhe ato të specializimit me notën mesatare mbi 9(nëtnë);
 4. Të jetë shtetas shqiptar.
 5. Të ketë zotësi të plotë për të vepruar si dhe në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryeje detyrën përkatëse;
 6. Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerënga gjykata;
 7. Të zotëroj me dëshmi të paktën një gjuhë të huaj perëndimore, në preference gjuhën angleze;

 

Kritere specifike:

 1. Të jetë mjek specialist obstetër-gjinekolog me eksperienc pune mbi 10 vjeçare në këtë specialitet;
 2. Të kete titullin “Doktor i Shkencave Mjekësore”;
 3. Të kete eksperienca pedagogjike të mëparëshme;
 4. Të ketë kryer specializime afatëgjata të mëparshme në vende perëndimore;
 5. Të ketë veprimtari shkencore në fushën e obstetrikë – gjinekologjise, të konfirmuara me punime, prezantime në konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare si dhe artikuj në revista brenda dhe jasht vendit;

 

Kandidatët konkurrentë duhet të paraqesin këtë dokumentacion:

 1. Kërkesë me shkrim për aplikim;
 2. Jetëshkrimin (CV) sipas formatit standard (europass);
 3. Fotokopje të pasaportës ose kartës së identitetit;
 4. Kopje e noterizuar e diplomës/diplomave dhe njëhsimin e tyre në MAS (për diplomat e marra jashtë vendit), bashkë me listën e notave të noterizuara (për secilin program përkatës studimi);
 5. Dëshmi të kualifikimeve pasuniversitare ose të gradave dhe titujve (fotokopje të noteruara). Për diplomat master ose PhD të marra në universitetet e huaja, duhet të dorëzohet fotokopje e noteruar e çertifikatës së njohjes nga organi kompetent ose vërtetim që janë në proçes njohje;
 6. Dëshmi të pjesëmarrjes në konferenca apo seminare etj.
 7. Kopje e noterizuar e liçencës për ushtrimin individual të profesionit, lëshuar nga Urdhri i Mjekëve.
 8. Kopje e noterizuar e dëshmisë së njohjes së gjuhës së huaj;
 9. Të paktën dy referenca nga punëdhënësit e fundit ose trupa akademike.
 10. Kopje e noterizuar e librezës së punës(të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);
 11. Kopje të artikujve, teksteve, revista, projekte shkencore etj.
 12. Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, arsimin shtesë, vlerësimet positive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj.
 13. Vërtetim i gjendjes shëndetësore të marrë brenda tre muajve të fundit (raport mjekësor për aftësinë në punë);
 14. Formular vetë deklarim sipas formës së kërkuar nga ligji 138/2015.
 15. Vërtetim i Gjëndjes Gjyqësore (Dëshmi penaliteti) të marrë brenda tre muajve të fundit. 

Dokumentacioni i dorëzuar nuk do të kthehet mbrapsht, pasi bëhet pjesë e arkivës së institucionit.

Kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentacionin e kërkuar, pranë zyrës së Protokoll – Arkivës në Fakultetin e Mjekësisë, të Universitetit të Mjekësisë Tiranë.

Afati i dorëzimit të dokumentacionit: 19.10.2020-30.10.2020 (10 ditë pune).

Mënyra e vlerësimit:

Përzgjedhja e kandidatit fitues do të bëhet nëpërmjët konkurimit me dosje dhe me intervista të drejtëpërdrejta.

Vlerësimi do të bëhet sipas formularit të vlerësimit të kandidatëve për personel akademik i miratuar nga Senati Akademik i Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, i publikuar në faqen zyrtare  www.umed.edu.al

Për çdo paqartësi mund të dërgohet email në adresën info@umed.edu.al