NJOFTIM PËR 1 (NJË) VEND NË POZICIONIN E PUNËS “SPECIALIST NË SEKTORIN E PROKURIMEVE”, PERSONEL ADMINISTRATIV ME KONTRATË ME AFAT TË PACAKTUAR, PRANË DREJTORISË SË SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE, NË REKTORATIN E UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË.

NJOFTIM PËR 1 (NJË) VEND NË POZICIONIN E PUNËS “SPECIALIST NË SEKTORIN E PROKURIMEVE”, PERSONEL ADMINISTRATIV ME KONTRATË ME AFAT TË PACAKTUAR, PRANË DREJTORISË SË SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE, NË REKTORATIN E UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË.

Bazuar në ligjin nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Statutin e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, në Vendimin e Bordit të Administrimit nr. 63, datë 08.10.2021“Për miratimin e kritereve të punësimit të personelit administrativ të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë”, si dhe në Urdhërin e Administratorit të UMT-së nr. 10, datë 17.01.2023, “Për fillimin e procedurës së punësimit për pozicionin e punës 1 (një) vend “Specialist  në Sektorin e Prokurimeve”, personel administrativ me kontratë me afat të pacaktuar, pranë Drejtorisë së Shërbimeve Mbështetëse në Rektoratin e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë”, shpall konkursin për 1 (një) vend të lirë pune si më poshtë:

Fillimin e procedurës së punësimit për 1 (një) vend në pozicionin e punës “Specialist në Sektorin e Prokurimeve”, personel administrativ me kontratë me afat të pacaktuar, pranë Drejtorisë së Shërbimeve Mbështetëse, në Rektoratin e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë.

Përshkrimi përgjithësues i punës:

 • Mbjatja e përgjegjësive për respektimin e të gjitha rregullave dhe afateve të caktuara në aktet ligjore dhe nënligjore për prokurimin publik, për saktësinë dhe bazueshmërinë ligjore të të gjitha akteve që dalin nga Sektori i Prokurimit, duke u mbështetur në legjislacionin përkatës;
 • Përgatitja e Dokumenteve Standarte të Tenderit në bashkëpunim me anëtarët e tjerë të Njësisë së Prokurimit , për zbatimin e procedurave të prokurimit sipas kërkesave të parashikuara në ligj;
 • Merr pjesë gjithë procesin për përcaktimin e kritereve ligjore për lidhjen e kontratave me operatorët fitues;
 • Përgatit rregjistrin e parashikimit të prokurimeve, konform buxhetit të miratuar për investime dhe për shpenzime;
 • Hartimin e specifikimeve teknike nëse nuk janë hartuar nga struktura të tjera;
 • Përllogaritjen e fondit limit, nëse kjo detyrë nuk i është ngarkuar një strukture të posaçme;
 • Përgatit procedurën për KVO-në;
 • Asiston në mbledhjet e KVO-së dhe jep mendim si dhe bën interpretim ligjor për dokumentat e tenderit , atëherë kur i kërkohet nga anëtarët e KVO-së;
 • Zbaton detyrat e ngarkuara sipas rregullores në fuqi dhe përshkrimit të vendit të punës si dhe planeve të punës të miratuara nga Drejtori përkatës;
 • Informon eprorin direkt mbi rezultatet e punës në vazhdimësi dhe mbi vështirësitë e hasura në lidhje me to;
 • Realizon çdo detyrë tjetër të ngarkuar nga eprorët;
 • Detyrat e tjera janë specifikuar në rregulloren e përgjithshme.

 

Kandidatët për “Specialist në Sektorin e  Prokurimeve”,  personel administrativ me kontratë me afat të pacaktuar, pranë Drejtorisë së Shërbimeve Mbështetëse, në Rektoratin e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë”, duhet të plotësojnë këto kritere:

Kritere:

 • Të zotërojnë diplomë të nivelit “Master Shkencor” ose “Master Profesional” ose “Bachelor”, në shkencat “Ekonomi”/ “Juridike”/ “Inxhinierike”;
 • Të ketë 1 vit eksperiencë pune në profesion;
 • Të ketë aftësi të mira kompjuterike, njohja e programeve bazë;
 • Njohuri të gjuhës së huaj anglisht, dhe/ose ndonjë gjuhë tjetër;

Kushtet:

 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
 • Të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse;
 • Të mos jetë dënuar me vendim të formës së prerë të gjykatës për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundravajtje penale me dashje;
 • Ndaj tij të mos jetë marrë ndonjë masë disiplinore për largimin nga detyra, që nuk është shuar sipas ligjit;

Kërkesat e Përgjithshme që duhet të plotësojë kandidati janë:   

 • Të jetë shtetas shqiptar;
 • Të plotësojë kërkesat e posaçme për nivelin e arsimit, përvojës dhe kërkesave të tjera të posaçme për kategorinë, klasën, grupin dhe pozicionin përkatës;
 • Të ketë eksperiencë të provuar me dokument në fushën e prokurimeve;
 • Të mos jetë marrë ndaj tij masa disiplinore që nuk është shuar sipas ligjit;
 • Të ketë vlerësime pozitive të përvojave të mëparshme të punës;
 • Të zotërojë gjuhën shqipe të shkruar e të folur.

 Dokumentacioni i kërkuar:

Kandidatët që aplikojnë, duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:

 1. Kërkesë me shkrim për aplikim;
 2. Jetëshkrimin (CV) sipas formatit standard (europass);
 3. Fotokopje të pasaportës ose kartës së identitetit;
 4. Kopje e noteruar e diplomës/diplomave dhe/ose njëhsimin e tyre në MAS (për diplomat e marra jashtë vendit), bashkë me listën e notave të noteruara (për ciklet përkatëse të studimit);
 5. Kopje e librezës së punës e noteruar (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);
 6. Vërtetim i gjendjes shëndetësore të marrë brenda tre muajve të fundit (raport mjekësor për aftësinë në punë);
 7. Vërtetim i Gjendjes Gjygjësore (Dëshmi Penaliteti të marrë brenda tre muajve të fundit).
 8. Formular vetdeklarimi sipas formës së kërkuar nga ligji nr.138/2015;
 9. Vërtetim nga punëdhënës të mëparshëm, që nuk ka masë disiplinore në fuqi;
 10. Dëshmi të njohjes së gjuhës së huaj të noteruar;
 11. Çertifikatë/Dëshmi të noteruar që vërtetojnë njohuritë kompjuterike në programet bazë;
 12. Dokument tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj;
 13. Referenca nga punëdhënës të mëparshëm, që provojnë vlerësimet pozitive në punë.

 Mungesa e një prej dokumentave të kërkuara më sipër, sjell skualifikim të kandidatit.

 Dokumentacioni i dorëzuar nuk do të kthehet mbrapsht, pasi bëhet pjesë e arkivës së Institucionit.

Kandidatët e interesuar, duhet të dorëzojnë dokumentacionin e kërkuar me listë inventari, (procesverbal). Dorëzimi do të bëhet në Sektorin e Protokoll- Arkivës, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë (Adresa: Rruga e Dibrës, Nr.371, 1005, Tiranë.

 

 Afati i dorëzimi të dokumentacionit është brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve  kalendarike që nga dita e shpalljes së njoftimit në Buletinin e APP-së.

Fusha e njohurive, aftësive dhe cilësitë të cilat do të zhvillohet intervista: 

 • Njohuri mbi ligjin nr. 80/2015 datë 22.07.2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”;
 • Njohuri mbi ligjin nr. 44/2015, “Kodi i procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë”;
 • Njohuri mbi ligjin nr. 162/2020, “Për prokurimin publik në RSH”
 • Vendimin nr. 285 datë 19.05.2021 Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik
 • Njohuri të akteve nënligjore në fuqi për fushën e arsimit të lartë, procedurave administrative, prokurimit publik dhe buxhetit.

Mënyra e vlerësimit: 

Përzgjedhja e kandidatit fitues do të bëhet nëpërmjet konkurimit me dosje dhe me intervista të drejtëpërdrejta.

Në lidhje me dokumentacionin e dorëzuar, kandidatët do të vlerësohen për përvojën, trajnimet apo kualifikimet e lidhura me fushën.

Në lidhje me intervistën e punës kandidatët do të vlerësohen për njohuritë mbi legjislacionin e sipërcituar, aftësitë, kompetencat, eksperiencën e tyre të mëparshme, motivimin, aspiratat si dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.

Për çdo paqartësi mund të dërgohet email në adresën info@umed.edu.al