NJOFTIM PËR POZICIONIN E PUNËS “SPECIALIST I PROTOKOLL-ARKIVËS” NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË

NJOFTIM PËR POZICIONIN E PUNËS “SPECIALIST I PROTOKOLL-ARKIVËS” NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË

Bazuar në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, në Statutin e Universitetit i Mjekësisë, Tiranë, si dhe në Urdhrin e Rektorit nr. 07 prot., datë 19.01.2023 “Për fillimin e procedurës së punësimit dhe miratimin e kritereve …”, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, shpall konkursin për pozicionin e punës, personel ndihmës akademik me karakter administrativ, “Specialist i Protokoll- Arkivës” në Sektorin e Burimeve Njerëzore dhe Protokoll-Arkivës, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, si më poshtë vijon:

 

Kriteret: 

Kandidatët për pozicionin e punës “Specialist i Protokoll-Arkivës” në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, duhet të plotësojnë këto kritere:

 

Kritere të përgjithshme:

 1. Të jetë shtetas shqiptar;
 2. Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
 3. Të zotëroj gjuhën shqipe të shkruar dhe të folur;
 4. Të ketë përfunduar studimet universitare të ciklit të parë Bachelor dhe/ose Master Profesional dhe /ose Master Shkencor, ose diploma ekuivalente me to (DIND);
 5. Të ketë njohuri në përdorimin e kompjuterit dhe të programit Microsoft Office;
 6. Të zotëroj me dëshmi një nga gjuhët e huaja perëndimore (Anglisht, Frëngjisht, Spanjisht, Italisht, Gjermanisht);
 7. Të zotërojë aftësitë e nevojshme profesionale për vendin e punës si dhe të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të punuarit në grup;
 8. Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata për kryerjen e një krimi, kundërvajtje penale apo vepre penale;
 9. Të mos jetë marrë ndaj tij masa disiplinore e largimit nga puna si dhe të mos ketë masë disiplinore në fuqi;
 10. Të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse.

 

Dokumentacioni i kërkuar: 

Kandidatët që aplikojnë, duhet të dorëzojnë në Rektoratin e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, dokumentet si më poshtë:

 1. Kërkesë me shkrim për aplikim;
 2. Jetëshkrimin (CV) si rregull sipas formatit standard (europass);
 3. Fotokopje të pasaportës ose kartës së identitetit;
 4. Kopje e noterizuar e diplomës/diplomave dhe njëhsimin e tyre në MAS (për diplomat e marra jashtë vendit), bashkë me listën e notave të noterizuara (për secilin program përkatës studimi);
 5. Kopje e noterizuar e librezës së punës, të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë (nëse ka eksperience pune);
 6. Kopje e noterizuar e dëshmisë së njohjes së gjuhës së huaj;
 7. Kopje e noterizuar e dëshmisë së njohjes së paketës Microsoft Office;
 8. Vërtetim i gjendjes shëndetësore të marrë brenda 3 (tri) muajve të fundit (raport mjekësor për aftësinë në punë);
 9. Vërtetim i Gjendjes Gjyqësore (Dëshmi penaliteti) të marrë brenda 3 (tri) muajve të fundit;
 10. Formular vetëdeklarimi sipas formë së kërkuar nga ligji nr. 138/2015;
 11. Çdo dokument tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, apo të tjera të përmendura në jetëshkrim;
 12. Vërtetim nga punëdhënës aktual/i mëparshëm, që nuk ka masë disiplinore në fuqi;
 13. Referenca nga punëdhënës/epror direkt të mëparshëm, që provojnë vlerësimet pozitive në punë;

Mungesa e një prej dokumentacioneve të kërkuara më sipër, sjell s’kualifikim të kandidatit.

Dokumentacioni i dorëzuar nuk do të kthehet mbrapsht, pasi bëhet pjesë e arkivës së Institucionit.

Kandidatët e interesuar, duhet të dorëzojnë dokumentacionin e kërkuar të inventarizuar brenda 10 (dhjetë) ditëve pune nga shpallja e njoftimi në Buletinin e Agjencisë së Prokurimit Publik, pranë zyrës së Protokoll-Arkivës në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, (Adresa: Rruga e Dibrës, pranë QSUT, Nr.232, Tiranë)

Afati i dorëzimit të dokumentacionit: 10 ditë pune duke përfshirë dhe datën e shpalljes në Buletinin e APP- së.

Fusha e njohurive, aftësive dhe cilësitë të cilat do të zhvillohet intervista: 

 • Njohuri mbi ligjin nr. 80/2015 datë 22.07.2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”;
 • Ligji nr. 9154, datë 06.11.2003 “Për Arkivat”;
 • Norma Tekniko-Profesionale dhe Metodologjike të Shërbimit Arkivor në Republikën e Shqipërisë;

 

Mënyra e vlerësimit: 

Përzgjedhja e kandidatit fitues do të bëhet nëpërmjët konkurimit me dosje dhe intervistë të drejtëpërdrejta.

Në lidhje me dokumentacionin e dorëzuar kandidatët do të vlerësohen për përvojën, trajnimet apo kualifikimet e lidhura me fushën.

Në lidhje me intervistën e punës kandidatët do të vlerësohen për njohuritë mbi legjislacionin e sipërcituar, aftësitë, kompetencat, eksperiencën e tyre të mëparshme, motivimin, aspiratat si dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.

Për çdo paqartësi mund të dërgohet e-mail në adresën: info@umed.edu.al