NJOFTIM – PËR 1 (NJË) VEND NË POZICIONIN KRYETAR I DEGËS SË FINANCËS NË FAKULTETIN E MJEKËSISË, UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË.

NJOFTIM – PËR 1 (NJË) VEND NË POZICIONIN KRYETAR I DEGËS SË FINANCËS NË FAKULTETIN E MJEKËSISË, UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË.

Bazuar në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, në vendimin e Bordit të Administrimit Nr.11, datë 03.02.2020 “Për miratimin e kritereve të punësimit të personelit administrativ të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë”, si dhe në mbështetje të shkresës nr. 1732 prot. dt. 04.09.2020 “Kërkesë për punësim për  vendin e lirë të punës, personel administrativ, pozicioni Kryetar i Degës së Financës ” dhe 1732 datë. 04.09.2020  si dhe Urdhri nr.     datë 09.09.2020, i Administratorit, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, shpall konkurrimin për vend të lirë pune, si më poshtë:

 • Për 1 (një) vend në pozicionin Kryetar i Degës së Financës në Fakultetin e Mjekësisë, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë.

 

Përshkrimi përgjithësues i punës:

 • Kryetari i degës është përgjegjësi kryesor për mbarëvajtjen e punës në degën e financës. Koordinon punën vertikalisht me strukturat që ka në varësi: specialist dhe raporton rregullisht te Administratori i njësisë kryesore.
 • Kryen rolin e nëpunësit zbatues.
 • Ndjek gjithë veprimet financiare që lidhen me shpenzimet për veprimtarinë e njësisë dhe bën mbylljen e bilancit vjetor.
 • Merr pjesë në hartimin e buxhetit vjetor, në bashkëpunim me strukturat e tjera te njësisë.
 • Merr pjesë në përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm në zbatim të kërkesave të ligjit dhe institucioneve përkatëse.
 • Ndjek gjithë veprimet financiare që lidhen me të ardhurat e njësisë dhe raporton për realizimin e tyre.
 • Ndjek shpenzimet e buxhetit dhe të fondeve të tjera që disponon njësia, rakordon cdo muaj situacionin e shpenzimeve ekonomike, si dhe propozon, rialokime te planit buxhetor.
 • Përgatit analiza periodike dhe vjetore për realizimin e treguesve ekonomik dhe financiare.
 • Raporton çdo muaj në formë elektronike dhe shkresore në UMT-ë dhe jashtë radhe për të gjitha të dhënat që kërkohen.
 • Eshtë përgjegjës për mbajtjen e librave të llogarisë në përputhje me legjislacionin në fuqi.
 • Eshtë përgjegjës dhe përgatit të gjithë materilet e nevojshme për kryerien e inventarëve të përgjithshme dhe periodike për njësinë kryesore.
 • Koordinon aktivitetin e punës midis specialistëve, cakton detyra dhe ndjek e kontrollon zbatimin e tyre.
 • Regjistron të gjitha kontratat e lidhura ndërmjet Njësisë dhe operatorëve ekonomik. Ndjek likuidimin e tyre.
 • Detyrat e tjera janë specifikuar në rregulloren e përgjithshme.

 

Kërkesat e përgjithshme, që duhet të plotësojnë kandidatët për punësim si personel administrativ në UMT janë:

Kritere

 1. Të ketë përfunduar studimet universitare dhe të jetë i pajisur me diplomë të studimeve, “master profesional” në “shkencat ekonomike” apo të barasvlefshme me to, sipas kuadrit ligjor të arsimit të lartë;
 2. Të ketë mbi 3 vite eksperiencë pune të mëparshme në të njëjtin pozicion ose pozicione të ngjashme;
 3. Aftësi të mira kompjuterike, njohja e programeve bazë;
 4. Njohuri të gjuhës së huaj anglisht dhe/ose ndonjë gjuhë tjetër.

 

Kushtet

 1. Të jetë shtetas shqiptarë;
 2. Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
 3. Të jete në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse;
 4. Të mos jetë denuar me vendim të formës së prerë të gjykatës për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundravajtje penale me dashje;
 5. Ndaj tij të mos jetë marrë ndonjë masë disiplinore për largimin nga detyra;
 6. Të zotërojë gjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur;

Përbën avantazh për këto pozicion aftësia në komunikim, aftësia organizative dhe manaxheriale, aftësia për të punuar në grup.

 

Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë Sektorit të Protokollit dhe Arkivës në Rektoratin e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë këto dokumente:

 

 1. Kërkesë me shkrim për aplikim;
 2. Jetëshkrimin (CV) sipas formatit standard (europass);
 3. Fotokopje të pasaportës ose kartës së identitetit;
 4. Kopje e noteruar e diplomës/diplomave dhe/ose njëhsimin e tyre në MAS (për diplomat e marra jashtë vendit), bashkë me listë notash të noteruara (për ciklet përkatëse të studimit, sipas rastit);
 5. Kopje e librezës së punës e noteruar (të gjitha faqet që vëretojnë përvojën në punë);
 6. Vërtetim i gjendjes shëndetësore të marrë brenda tri muajve të fundit (raport mjekësor për aftësinë në punë);
 7. Formular vetë deklarim sipas formës së kërkuar nga ligji nr. 138/2015;
 8. Vërtetim nga punëdhënës të mëparshëm, që nuk ka masë disiplinore në fuqi;
 9. Dëshmi të njohjes së gjuhës së huaj të noteruar;
 10. Certifikate/ Dëshmi që vërtetojnë njohuri të avancuara profesionale të paketës Microsoft Office;
 11. Dokument tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, apo të tjera të përmendura në jetëshkrim;
 12. Referenca nga punëdhënës të mëparshëm, që provojnë vlerësimet pozitive në punë;
 13. Vërtetim i gjendjes gjyqësore (Dëshmi penaliteti) të marrë brenda tri muajve të fundit.

 

Mungesa e një prej dokumentacioneve të kërkuara më sipër, sjell s’kualifikim të kandidatit.

Dokumentacioni i dorëzuar nuk do të kthehet mbrapsht, pasi bëhet pjesë e arkivës së Institucionit.

Kandidatët e interesuar, duhet të dorëzojnë dokumentacionin e kërkuar në Sektorin e Protokoll- Arkivës, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë (Adresa: Rruga e Dibrës, Nr.371, 1005, Tiranë)

Afati i dorëzimit të dokumentacionit: 14.09.2020 – 28.09.2020  (15 ditë pune). 

Përzgjedhja e kandidatit fitues do të bëhet nëpërmjet konkurrimit me dosje dhe me intervista të drejtpërdrejta. Për çdo paqartësi mund të dërgohet email në adresën info@umed.edu.al

 

Fusha e njohurive, aftësive dhe cilësitë të cilat do të zhvillohet intervista:

 • Njohuritë mbi Ligjin nr.80/2015 “Për arsimin e larte dhe kërkimin shkencor në IAL në R.SH.”
 • Njohuritë mbi Ligjin nr.44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë”;
 • Njohuri mbi ligjin nr. 9936, datë 26.06.2006 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar;
 • Njohuri të akteve nënligjore në fuqi për fushën e procedurave financiare e administrative.
 • Njohuri mbi Ligjin nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për Sigurimet Shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar.

 

Mënyra e vlerësimit:

Në lidhje me dokumentacionin e dorëzuar kandidatët do të vlerësohen për përvojën, trajnimet apo kualifikimet e lidhura me fushën.

Në lidhje me intervistën e punës kandidatët do të vlerësohen për njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin e pozicionit të punës; eksperiencën e tyre të mëparshme; motivimin, aspiratat dhe pritshmërinë e tyre për karrierën.