NJOFTIM- PËR 1 (NJË) VEND, NË POZICIONIN PËRGJEGJËS SEKTORI I PROKURIMEVE, DREJTORIA E SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE, UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË.

NJOFTIM- PËR 1 (NJË) VEND, NË POZICIONIN PËRGJEGJËS SEKTORI I PROKURIMEVE, DREJTORIA E SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE, UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË.

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, shpall konkursin për një pozicion pune personel administrativ bazuar në Ligjin nr. 80/2015 “Për Arsimin e  Lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, në vendimin e Bordit të Administrimit Nr.11, datë 03.02.2020 “Për miratimin e kritereve të punësimit të personelit administrativ të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë”, si dhe në vendim nr. 38, datë 28.09.2020 Bordi i Administrimit,  si dhe në mbështetje të Urdhri nr. 140 prot, datë 13.10.2020 i Administratorit, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, shpall konkursin për 1 (një) vend të lirë pune, si më poshtë:

 • Për 1 (një) vend, në pozicionin Përgjegjës Sektori i Prokurimeve, Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë.

Përshkrimi përgjithësues i punës:

 • Përgjegjësi i    Sektorit     është    përgjegjësi  kryesor për mbarëvajtjen e punës në Koordinon punën vertikalisht me strukturat që ka në varësi dhe raporton rregullisht të Drejtori i Drejtorisë.
 • Mbajtja e përgjegjësisë për respektimin e të gjitha rregullave dhe të afateve të caktuara në aktet ligjore e nënligjore për prokurimin puhlik, për saktësinë dhe bazueshmërinë ligjore të të gjitha akteve që dalin nga Sektori i Prokurimit, duke u mbështetur në legjislacionin përkatës;
 • Hartimi dhe propozimi i planit vjetor të prokurimeve, në bashkepunim me Njesinë e Prokurimit në bazë të kërkesave dhe nevojave për prokurim;
 • Organizon punën për përgatitjen e regjistrit të parashikimeve të prokurimit publik shpenzimeve dhe investimeve në hashkëpunim me Njesinë e Prokurimit, në fillim të çdo viti kalendarik;
 • Pergatitja e Dokumentave Standarde të Tenderit për procedurat e prokurimit, në bashkëpunim  me   anëtarët   e Njesisë   së Prokurimit,  sipas pjëmarrjes në komisionet perkatëse në procedurë;
 • Pergatitja e analizave periodike për prokurimet.
 • Pergatitja e regjistrit të realizimit të prokurimeve publike në menyrë periodike dhe vjetore, raportimi në MASR-ë.
 • Kontrollon dhe shpëmdan sipas destinacionit dokumentat e hartuara nga punonjësit në varësi;
 • Siguron bashkëpunim të mirë të grupit dhe ekzekutim në kohë të detyrave
 • Siguron që mbajtja dhe arkivimi i të dhenave të Sektorit është në përputhje me kërkesat dhe rregullat e dokumentacionit për prokurimin publik;
 • Identifikon, vlereson dhe menaxhon risqet operacionale dhe bashkëpunon me Sektorin Juridik per çdo risk të hasur;
 • Siguron që stafi i caktuar për implementimin e kontratës të mos jetë i perfshirë në vlerësimin e tenderit;
 • Përgatit planifikimin e procedurave të tenderimit në bashkëpunim me drejtoritë/sektorët e tjerë (përgatitja dhe ndjekja e rregullt të Planit të Prokurimit);
 • Monitoron dhe rishikon aktivitetet e prokurimit dhe dokumentat e tenderit, në mënyrë që të sigurojë që procedurat të jenë zbatuar në kohën e duhur nga punonjësit e varësisë;
 • Siguron transmetimin e kërkesës për hapjen e tenderit (parashikimin dhe njoftimet për tender në internet, ftesat drejtuar tenderuesve) dhe monitoron procesin e parakualifikimit dhe të përzgjedhjes;
 • Ne fund të vitit ndjek dhe mbikeqyr hartimin dhe dorëzimin e Regjistrit përmbledhës për Realizimin e Prokurimeve publike, konform afateve të percaktuara në ligj;
 • Realizon çdo detyrë tjetër të ngarkuar nga epërorët.

 

Kritere:

 1. Të ketë përfunduar studimet universitare dhe të jetë i pajisur me një diplomë të studimeve, “master shkencor” në shkencat “ekonomi”, “juridik”, “inxhinieri dhe teknologji” apo të barasvlefshme me to, sipas kuadrit ligjor të arsimit të lartë;
 2. Të ketë mbi 3 vite eksperiencë pune të mëparshme në të njëjtin pozicion ose pozicione të ngjashme;
 3. Aftësi të mira kompjuterike, njohja e programeve bazë;
 4. Njohuri të gjuhës së huaj anglisht dhe/ose ndonjë gjuhë tjetër;
 5. Të jete shtetas shqiptarë me zotësi te plotë për të vepruar;

 

Kushtet:

 1. Të jetë shtetas shqiptar;
 2. Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
 3. Të plotësojë kërkesat e posaçme për nivelin e arsimit, përvojës dhe kërkesat e tjera të posaçme për kategorinë, klasën, grupin dhe pozicionin përkatës;
 4. Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundërvajtje penale me dashje;
 5. Të mos jetë marrë ndaj tij masa disiplinore, që nuk është shuar sipas ligjit;
 6. Të jetë në kushte shëndetësore të mira për të kryer detyrat përkatëse;
 7. Të ketë vlerësime pozitive të përvojave të mëparshme të punës;
 8. Të zotërojë gjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur.

 

Kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentacionin e kërkuar origjinal ose të njësuar me origjinalin pranë Sektorit të Protokollit dhe Arkivës në Rektoratin e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë këto dokumente:

 1. Kërkesë me shkrim për aplikim;
 2. Jetëshkrimin (CV) sipas formatit standard (europass);
 3. Fotokopje të pasaportës ose kartës së identitetit;
 4. Kopje e noteruar e diplomës/diplomave dhe/ose njëhsimin e tyre në MAS (për diplomat e marra jashtë vendit), bashkë me listë notash të noteruara (për ciklet përkatëse të studimit, sipas rastit);
 5. Kopje e librezës së punës e noteruar (të gjitha faqet që vëretojnë përvojën në punë);
 6. Vërtetim i gjendjes shëndetësore (raport mjekësor për aftësinë në punë);
 7. Vërtetim i gjendjes gjyqësore, vetë deklarim sipas formës së kërkuar nga ligji;
 8. Vërtetim nga punëdhënës të mëparshëm, që nuk ka masë disiplinore në fuqi;
 9. Dëshmi të njohjes së gjuhës së huaj të noteruar;
 10. Dokument tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, apo të tjera të përmendura në jetëshkrim;
 11. Referenca nga punëdhënës të mëparshëm, që provojnë vlerësimet pozitive në punë;
 12. Dëshmi penaliteti.

 

Mungesa e një prej dokumentacioneve të kërkuara më sipër, sjell s’kualifikim të kandidatit.

Dokumentacioni i dorëzuar nuk do të kthehet mbrapsht, pasi bëhet pjesë e arkivës së Institucionit.

Kandidatët e interesuar, duhet të dorëzojnë dokumentacionin e kërkuar në Sektorin e Protokoll Arkivës, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë (Adresa: Rruga e Dibrës, Nr.371, 1005, Tiranë)

Afati i dorëzimit të dokumentacionit: 19.10.2020 – 02.11.2020  15 (pesëmbëdhjet ditë ).

 Përzgjedhja e kandidatit fitues do të bëhet nëpërmjët konkurimit me dosje dhe me intervista të drejtëpërdrejta. Për çdo paqartësi mund të dërgohet email në adresën info@umed.edu.al

Fusha e njohurive, aftësive dhe cilësitë të cilat do të zhvillohet intervista:

 • Njohuritë mbi Ligjin nr.44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë”;
 • Njohuri mbi ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, ndryshuar me ligjin ligjin Nr. 47/2017 “Për prokurimin publik”;
 • Njohuri të akteve nënligjore në fuqi për fushën e procedurave administrative dhe prokurimit publik.

Mënyra e vlerësimit:

Në lidhje me dokumentacionin e dorëzuar kandidatët do të vlerësohen për përvojën, trajnimet apo kualifikimet e lidhura me fushën.

Në lidhje me intervistën e punës kandidatët do të vlerësohen për njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin e pozicionit të punës; Eksperiencën e tyre të mëparshme; Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.