NJOFTIM PËR 1 (NJË) VEND PUNE ME KOHË TË PLOTË, PËR POZICIONIN E PUNËS “PERSONEL AKADEMIK” PRANË DEPARTAMENTIT TË OBSTETRIKË-GJINEKOLOGJISË NË FAKULTETIN E MJEKËSISË, UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË.

NJOFTIM PËR 1 (NJË) VEND PUNE ME KOHË TË PLOTË, PËR POZICIONIN E PUNËS “PERSONEL AKADEMIK” PRANË DEPARTAMENTIT TË OBSTETRIKË-GJINEKOLOGJISË NË FAKULTETIN E MJEKËSISË, UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË.

Mbështetur në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, në Statutin e Universitetit të Mjekësisë, si dhe në Urdhërin nr. 4, datë 12.01.2022 “Përcillen  kriteret për rekrutimin e  personelit akademik me kohë të plotë në Departamentin e Obstetrikë-Gjinekologjisë”, shpall konkursin për 1 (një) vend pune me kohë të plotë, për pozicionin e punës “Personel Akademik” pranë Departamentit të  Obstetrikë-Gjinekologjisë në Fakultetin e Mjekësisë, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë.

 

Kandidatët për “Personel Akademik” me kohë të plotë, pranë Departamentit të Obstetrikë-Gjinekologjisë, në Fakultetin e Mjekësisë, UMT-së Tiranë, duhet të plotësojnë këto kritere:

           

Kritere të përgjithshme:

 1. Të jetë shtetas shqiptar me zotësi të plotë për të vepruar;
 2. Të mos jetë dënuar me vendim të formës së prerë nga Gjykata;
 3. Të jenë në kushte shëndetësore që i lejojnë të kryejnë detyrën përkatëse;
 4. Të zotërojë diplomë specializimi afatgjatë në Obstetrikë –Gjinekologji;
 5. Të zotërojë me dëshmi të nivelit C1, të paktën një nga pesë gjuhët e huaja të Bashkimit Europian (anglisht, frengjisht, gjermanisht, italisht, spanjisht);

 

Kritere specifike:

 1. Të ketë notën mesatare të ponderuar të diplomës Master i Integruar të Ciklit të Dytë  ≥ 8.5;
 2. Të ketë notën mesatare të ponderuar të diplomës së Specializimit Afatgjatë  ≥ 9.5;
 3. Të ketë Licencën për ushtrimin individual të profesionit të lëshuar nga Urdhëri i Mjekëve;
 4. Të jetë mjek specialist obstetër-gjinekolog ;
 5. Të ketë titullin “Doktor i Shkencave Mjekësore”;

 

Kritere preferenciale:

 1. Të ketë kryer specializime në vende perëndimore;
 2. Të ketë eksperiencë profesionale në kirurgjinë gjinekologjike dhe endoskopike;
 3. Të ketë veprimtari shkencore në fushën e obstetrikë-gjinekologjisë, të konfirmuara me punime, prezantime në konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare, si edhe artikuj në revista brenda e jashtë vendit.5

 

Dokumentacioni i kërkuar

Kandidatët që aplikojnë, duhet të dorëzojnë pranë Zyrës së Protokollit, në Fakultetin e

 Mjekësisë, dosjen personale (të inventarizuar), me dokumentat si më poshtë:

 

 1. Kërkesë me shkrim për aplikim;
 2. Jetëshkrimin (CV) sipas formatit standard (europass);
 3. Fotokopje të pasaportës ose kartës së identitetit;
 4. Kopje e noteruar e diplomës/diplomave dhe njehsimin e tyre në MAS (për diplomat e marra jashtë vendit), bashkë me listën e notave të noteruara (për secilin program përkatës studimi);
 5. Dëshmi të kualifikimeve pasuniversitare ose të gradave dhe titujve (fotokopje të noteruara). Për diplomat master ose PhD të marra në universitetet e huaja, duhet të dorëzohet fotokopje e noteruar e çertifikatës së njohjes nga organi kompetent ose vërtetim që janë në proçes njohje.
 6. Dëshmi të pjesëmarrjes në konferenca apo seminare etj.
 7. Çdo dokumentacon tjetër që vërteton trajnimet,arsimin shtesë,vlerësimet positive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj;
 8. Të paktën dy referenca nga profesorë;
 9. Kopje e noteruar e librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);
 10. Kopje e noteruar e dëshmisë së njohjes së gjuhës së huaj;
 11. Kopje të artikujve, teksteve, revista, projekte shkencore etj;
 12. Vërtetim i gjendjes shëndetësore të marrë brenda tre muajve të fundit (raport mjekësor për aftësinë në punë);
 13. Formular vetdeklarimi sipas formës së kerkuar nga ligji nr.138/2015;
 14. Kopje e noterizuar e liçencës për ushtrimin individual të profesionit, lëshuar nga Urdhëri i Mjekëve.
 15. Vërtetim i Gjendjes Gjygjësore(Dëshmi Penaliteti të marrë brenda tre muajve të fundit).

 Mungesa e një prej dokumentacioneve të kërkuara më sipër, sjell s’kualifikim të kandidatit.  Dokumentacioni i dorëzuar nuk do të kthehet mbrapsht, pasi bëhet pjesë e Arkivës së Insititucionit.

 Afati i dorëzimit të dokumentacionit është 10 ditë pune nga data e shpalljes në Buletinin e APP-së

 Fusha e njohurive, aftësive dhe cilësitë të cilat do të zhvillohet intervista:

 • Njohuri mbi ligjin nr. 80/2015 datë 22.07.2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”.
 • Njohuri të akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi për fushën e mësimdhënies në institucionet e arsimit të lartë.

 

Mënyra e vlerësimit:

Përzgjedhja e kandidatit fitues do të bëhet nëpërmjet konkurimit me dosje dhe me intervista të drejtëpërdrejta.

Në lidhje me dokumentacionin e dorëzuar kandidatët do të vlerësohen për përvojën, trajnimet apo kualifikimet e lidhura me fushën.

Në lidhje me intervistën e punës kandidatët do të vlerësohen për njohuritë mbi legjislacionin e sipërcituar, aftësitë, kompetencat, eksperiencën e tyre të mëparshme, motivimin, aspiratat si dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.

Vlerësimi do të bëhet sipas formularit të vlerësimit të kandidatëve për personel akademik i miratuar nga Senati Akademik i Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, i publikuar në faqen zyrtare  www.umed.edu.al

Për çdo paqartësi mund të dërgohet email në adresën info@umed.edu.al