NJOFTIM PËR 1(NJË) VEND NË POZICIONIN E PUNËS “ADMINISTRATOR” NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË.

NJOFTIM PËR 1(NJË) VEND NË POZICIONIN E PUNËS “ADMINISTRATOR” NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË.

Bazuar në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, në Vendimin e Bordit të Administrimit të UMT-së nr. 75, datë 28.12.2021, dokumentacionit dhe procedurave “Për miratimin e kritereve, dokumentacionit dhe procedurave të punësimit për pozicionin e punës “Administrator i Universitetit të Mjekësisë, Tiranë”, protokolluar me nr. 3367/4 datë 31.12.2021, si dhe Urdhërit nr.1, datë 06.01.2022, i Administratorit të përkohshëm të UMT-së, shpall konkursin për vend të lirë pune, si më poshtë:

Për 1(një) vend në pozicionin e punës “Administrator” në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë.

Kandidatët për pozicionin e punës “Administrator i Universitetit të Mjekësisë, Tiranë”, duhet të plotësojnë kriteret dhe të dorëzojnë dokumentacionin si më poshtë:

 

Kritere të përgjithshme:

 1. Të jetë shtetas shqiptar;
 2. Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
 3. Të zotërojë aftësitë e nevojshme profesionale për vendin e punës për të cilin konkuron;
 4. Të ketë arsim të lartë, së paku në nivelin “Master i Shkencave”, në fushën e drejtësisë ose të ekonomisë dhe përvojë pune së paku 7 (shtatë) vjet në këto fusha, pas përfundimit të arsimit të lartë në fushat e kërkuara;
 5. Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë të gjykatës për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundërvajtje penale;
 6. Të mos jetë marrë ndaj tij masa disiplinore, që nuk është shuar sipas ligjit;
 7. Të ketë vlerësime pozitive të përvojave të mëparshme të punës;
 8. Të mos gjendet në kushtet e konfliktit të interesit;
 9. Të zotërojë me dëshmi një nga gjuhët e huaja perëndimore (Anglisht,Frëngjisht,Spanjisht, Italisht,Gjermanisht);

 

Dokumentacioni që duhet të paraqesin kandidati/ët:

 1. Kërkesë me shkrim për aplikim;
 2. Jetëshkrimin (CV), si rregull sipas formatit standard (europass);
 3. Fotokopje të pasaportës ose kartës së identitetit;
 4. Kopje e noterizuar e diplomës/diplomave dhe/ose njëhsimin e tyre në MAS (për diplomat e marra jashtë vendit), bashkë me listë notash të noteruara (të dy cikleve të studimit);
 5. Kopje e noterizuar e librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);
 6. Vërtetim i gjendjes shëndetësore të marrë brenda 3(tri) muajve të fundit (raport mjekësor për aftësinë në punë);
 7. Formular vetëdeklarimi sipas formës së kërkuar nga ligji nr. 138/2015;
 8. Vërtetim i gjendjes gjygjësore (dëshmi penaliteti) të marrë brenda tre muajve të fundit;
 9. Vërtetim nga punëdhënës/i të mëparshëm/fundit apo aktual, që nuk ka masë disiplinore në fuqi;
 10. Dëshmi të njohjes së gjuhës së huaj të noterizuar;
 11. Referenca nga punëdhënës të mëparshëm, që provojnë vlerësimet pozitive në punë;
 12. Vetëdeklarim që nuk gjendet në kushtet e konfliktit të interesit për pozicionin e punës “Administrator i UMT-së” që kandidon;
 13. Çdo dokument tjetër që vërtetontrajnimet, kualifikimet,arsimin shtesë, apo të tjera të përmendura në jetëshkrim;

  Mungesa e një prej dokumentave të kërkuara më sipër, sjell skualifikim të kandidatit.

  Dokumentacioni i dorëzuar nuk do të kthehet mbrapsh kandidatit, pasi bëhet pjesë e arkivës së Institucionit.

 

Dorëzimi i dokumentacionit dhe afati i dorëzimit:

 1. Kandidatët e interesuar, duhet të dorëzojnë dokumentacionin e kërkuar, të inventarizuar, në   Zyrën e Protokoll-Arkivës, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, në adresën: Rruga e Dibrës, Nr. 371, 1005 – Tiranë, Shqipëri;
 2. Afati i dorëzimit i dokumentacionit është 15 (pesëmbëdhjetë) ditë kalendarike që nga dita e  Shpalljes së njoftimit, në Buletinin eAgjensisë së Prokurimit Publik, për këtë pozicion pune (Administrator i Universitetit të Mjekësisë, Tiranë).
 3. Për çdo paqartësi mund të dërgohet email në adresën info@umed.edu.al  

 

Mënyra e vlerësimit:

Përzgjedhja e kandidatit fitues do të bëhet nëpërmjet konkurimit me dosje dhe me intervista të drejtëpërdrejta.

Në lidhje me dokumentacionin e dorëzuar, kandidatët do të vlerësohen për përvojën, trajnimet apo kualifikimet e lidhura me fushën.

Në lidhje me intervistën e punës kandidatët do të vlerësohen për njohuritë mbi legjislacionin,aftësitë, kompetencat, eksperiencën e tyre të mëparshme, motivimin, aspiratat si dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.

Për çdo paqartësi mund të dërgohet email në adresën info@umed.edu.al