NJOFTIM PËR 1(NJË) VEND VAKANT NË POZICIONIN E PUNËS “SPECIALIST FINANCE” PERSONEL ADMINISTRATIV NË FAKULTETIN E SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE, UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

NJOFTIM PËR 1(NJË) VEND VAKANT NË POZICIONIN E PUNËS “SPECIALIST FINANCE” PERSONEL ADMINISTRATIV NË FAKULTETIN E SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE, UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

Mbështetur në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, neni 67; në Statutin e UMT-së, neni 79; në Rregulloren e UMT-së, nenet 59 dhe 60; në Vendimin e Bordit të Administrimit nr. 63, datë 08.10.2021 “Për miratimin e kritereve të punësimit të personelit administrativ të UMT-së”, i ndryshuar,  si edhe në Urdhrin e Administratorit të UMT-së nr. 104, prot., datë 15.05.2024 “Për fillimin e procedurës së punësimit për 1(një) vend vakant në pozicionin e punës “Specialist Finance” personel administrativ në Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë.

Kandidatët për “Specialist Finance”, personel administrativ me kohë të plotë, në Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, duhet të plotësojnë këto kritere:

 

Përshkrimi përgjithësues i punës:

 • Ndjek dhe zbaton të gjitha procedurat të lidhura me veprimet që gjenerojnë shpenzimet dhe të ardhurat dhe garanton përputhshmëri me ligjin.
 • Ndjek dhe kryen regjistrimet në librat e llogarisë të të gjitha veprimeve që lidhen me të
 • Ndjek dhe kryen regjistrimet në librat e llogarisë të të gjitha veprimeve që lidhen me shpenzimet e njësisë
 • Regjistron në bazë të dokumentacionit, të gjitha veprimet ekonomike financiare në mënyrë kronologjike dhe sistematike në regjistrat kontabël, ditarë: (ditari i shpenzimeve, ditari i bankës, ditari i magazinës, ditari i pagave, ditari i veprimeve të ndryshme).
 • Përgatit e përpilon situacionet e raportimit të të ardhurave dhe shpenzimeve si njësi, si dhe tabelat e raportimit progresiv, periodikisht çdo 4-mujor.
 • Mban dhe përditëson në mënyrë kronologjike gjendjen e Aktiveve të Qendrueshme, kartelat e AQT-ve në përdorim (zyre dhe çdo punonjës) për njësinë kryesore si dhe llogarit amortizimin e tyre.
 • Mban, përditëson dhe kontabilizon të gjitha veprimet e magazinës dhe pergatit raportet mujore të gjëndjes.
 • Mban, përditëson dhe kontabilizon të gjitha veprimet e pagave të punonjësve dhe të gjitha detyrimet që rrjedhin prej tyre (sig. shoqërore, pensionet etj).
 • Raporton për punën e kryer dhe problemet e konstatuara përpara kryetarit të degës.
 • Realizon çdo detyrë tjetër të ngarkuar nga eprorët.
 • Detyrat e tjera janë specifikuar në rregulloren e përgjithshme.

Kriteret e përzgjedhjes së kandidatëve si dhe dokumentacioni përkatës për pozicionin e punës “Specialist Finance”, personel administrativ në Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike, janë si më poshtë:

 

Kritere:

 • Të zotërojnë diplomë në Shkenca Ekonomike, të ciklit të parë të studimeve “Bachelor”, ose të ciklit të dytë të studimeve “Master Profesional” ose “Master i Shkencave”.
 • Të ketë 1 (një) vit eksperiencë pune në profesion;
 • Të ketë aftësi të mira kompjuterike, njohja e programeve bazë;
 • Njohuri të gjuhës së huaj anglisht, dhe/ose ndonjë gjuhë tjetër;

 

Kushtet:

 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
 • Të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse;
 • Të mos jetë dënuar me vendim të formës së prerë të gjykatës për kryerjen e një vepre penale me dashje;
 • Ndaj tij/saj të mos jetë marrë ndonjë masë disiplinore, për largimin nga detyra dhe që nuk është shuar sipas ligjit.

 

Kërkesat e përgjithshme që duhet të plotësojë kandidati janë:

 • Të jetë shtetas shqiptar;
 • Të plotësojë kërkesat e posaçme për nivelin e arsimit, përvojës dhe kërkesave të tjera të posaçme për kategorinë, klasën, grupin dhe pozicionin përkatës;
 • Të ketë vlerësime pozitive të përvojave të mëparshme të punës;
 • Të zotërojë gjuhën shqipe të shkruar e të folur.

 

Dokumentacioni i kërkuar:

Kandidatët që aplikojnë, duhet të dorëzojnë pranë Zyrës së Protokollit në  Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike, Tiranë, dosjen personale (të inventarizuar) me dokumentet si më poshtë:

 1. Kërkesë me shkrim për aplikim;
 2. Jetëshkrimin (CV) sipas formatit standard (europass);
 3. Fotokopje të pasaportës ose kartës së identitetit;
 4. Kopje e noterizuar e diplomës/diplomave dhe njehsimin e tyre në MAS (për diplomat e marra jashtë vendit), bashkë me listën e notave të noterizuara (për ciklet përkatëse të  studimit);
 5. Kopje e noterizuar e librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë)
 6. Vërtetim i gjendjes shëndetësore të marrë brenda tre muajve të fundit (raport mjekësor për aftësinë në punë);
 7. Vërtetim i Gjendjes Gjyqësore (Dëshmi Penaliteti të marrë brenda tre muajve të fundit).
 8. Formular vetëdeklarimi kërkuar nga ligji nr.138/2015;
 9. Vërtetim nga punëdhënës të mëparshëm, që nuk ka masë disiplinore në fuqi;
 10. Dëshmi të njohjes së gjuhës së huaj të noterizuar;
 11. Certifikatë/Dëshmi të noterizuar që vërtetojnë njohuritë kompjuterike në programet bazë;
 12. Dokument tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj;
 13. Referenca nga punëdhënës të mëparshëm, që provojnë vlerësimet pozitive në punë.

Mungesa e një prej dokumenteve të kërkuara më sipër, sjell skualifikim të kandidatit. Dokumentacioni i dorëzuar nuk do të kthehet mbrapsht, pasi bëhet pjesë e arkivës së   Institucionit.

Afati i dorëzimi të dokumentacionit është 15 (pesëmbëdhjetë) ditë kalendarike duke filluar nga dita e shpalljes në Buletinin e APP-së.

Fusha e njohurive, aftësive dhe cilësitë të cilat do të zhvillohet intervista:

 • Njohuri mbi ligjin nr. 80/2015 datë 22.07.2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”;
 • Njohuri mbi ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010, “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar;
 • Njohuri mbi ligjin nr. 9936, datë 26.6.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar;
 • Njohuri mbi ligjin nr. 44/2015, “Kodi i procedurave administrative i Republikës së Shqipërisë”;
 • Njohuri të akteve nënligjore në fuqi në fushën e arsimit të lartë, procedurave administrative, prokurimit publik dhe buxhetit.

 

Mënyra e vlerësimit:

Përzgjedhja e kandidatit fitues do të bëhet nëpërmjet konkurimit me dosje dhe me intervista të  drejtpërdrejta. Në lidhje me dokumentacionin e dorëzuar, kandidatët do të vlerësohen për përvojën, trajnimet apo kualifikimet e lidhura me fushën. Në lidhje me intervistën e punës kandidatët do të vlerësohen për njohuritë mbi legjislacionin e sipërcituar, aftësitë, kompetencat, eksperiencën e tyre të mëparshme, motivimin, aspiratat si dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.

Për çdo paqartësi mund të kontaktoni në adresën info@umed.edu.al