Njoftim për zhvillim aktiviteti

Njoftim për zhvillim aktiviteti

Në zbatim të VKM nr. 440, datë 17.05.2017 “Për përcaktimin e standardeve, të kritereve dhe procedurave të akreditimit të ofruesve të aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë”, ju informojmë sa më poshtë lidhur me aktivitetin e edukimit në vazhdim akredituar nga Qendra e Zhvillimit Profesional me temë:

  “Akademia e Onkologjisë- Trajnimi i II”

 Aktiviteti i ofruar nga Shërbimi i Onkologjisë, Fakulteti i Mjekësisë, Tiranë, do të mbahet më 29 Maj 2024, në sallë, pranë hotel Viktoria, Fakulteti i Mjekësisë, Tiranë, deri 30 pjesëmarrës, me 4.5 kredite të miratuara në total.

Aktiviteti ofrohet për specialitete si onkologë, mjekë të përgjithshëm dhe infermierë.

Person kontakti: Alketa Ilo

E-mail: Alket_Ilo@yahoo.it

Nr. Tel: 0692232011

Përsa më lart, gjeni bashkëlidhur programin e aktivitetit:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2024/05/Akademia-e-onkologjisë-1.pdf