NJOFTIM PËR HAPJEN E APLIKIMEVE PËR 3 (TRE) ANËTARË TË KOMISIONIT TË ZGJEDHJEVE TË FAKULTETIT TË MJEKËSISË, UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

NJOFTIM PËR HAPJEN E APLIKIMEVE PËR 3 (TRE) ANËTARË TË KOMISIONIT TË ZGJEDHJEVE TË FAKULTETIT TË MJEKËSISË, UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

Komisioni Institucional Zgjedhor i Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, njofton për hapjen e aplikimeve për 3 (tre) anëtarë të Komisionit të Zgjedhjeve të Fakultetit të Mjekësisë, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë (http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2018/12/Vendim-nr-51-date-10-12-2018-Per-shpalljen-e-aplikimeve-per-3-anetare-te-KZFM-UMT.pdf)

Personeli akademik i Fakultetit të Mjekësisë mund të aplikojë duke plotësuar formularin bashkëlidhur këtij njoftimi, nga data 11.12.2018 deri më 13.12.2018, ora 16:00, në Sekretarinë e Komisionit Institucional Zgjedhor, Godina e Lëndëve Paraklinike, zyra nr. 307.

Formulari e aplikimit: http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2018/12/Flete-aplikimi-per-anetar-komisioni-KZFM.pdf