NJOFTIM PER NJË VEND VAKANT PËR PERSONEL ADMINISTRATIV NE POZICIONIN “ KRYETAR I DEGËS SË FINACËS NË FAKULTET” NË FAKULTETIN E SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE, UNIVERSITETI I MJEKËSISË TIRANË,

NJOFTIM PER NJË VEND VAKANT PËR PERSONEL ADMINISTRATIV NE POZICIONIN “ KRYETAR I DEGËS SË FINACËS NË FAKULTET” NË FAKULTETIN E SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE, UNIVERSITETI I MJEKËSISË TIRANË,

Bazuar në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, në vendimin e Bordit të Administrimit Nr. 63, datë 08.10.2021 “Për miratimin e kritereve të punësimit të personelit administrativ të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë”, i ndrysuar, si dhe në Urdhrin e Administratorit të UMT-së nr. 45, datë 19.02.2024  “Për fillimin e procedurës së punësimit për pozicionin e punës Kryetar i Degës së Financës në Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, shpall konkursin për 1(një) vend të lirë pune “Kryetar i Degës së Financës në Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë”, si më poshtë:

 • Per një vend vakant për personel administrativ ne pozicionin “ Kryetar i Degës së Finacës në Fakultet” në Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike, Universiteti i Mjekësisë Tiranë,

 

Përshkrimi përgjithësues i punës:

 • Kryetari i degës është përgjegjësi kryesor për mbarëvajtjen e punës në degën e financës. Koordinon punën vertikalisht me strukturat që ka në varësi; specialist dhe raporton rregullisht te Administratori i njësisë kryesore.
 • Kryen rolin e nëpunësit zbatues.
 • Ndjek gjithë veprimet financiare që lidhen me shpenzimet për veprimtarinë e njësisë dhe bën mbylljen e bilancit vjetor.
 • Merr pjesë në hartimin e buxhetit vjetor, në bashkëpunim me strukturat e tjera të njësisë.
 • Merr pjesë në përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm në zbatim të kërkesave të ligjit dhe institucioneve përkatëse.
 • Ndjek gjithë veprimet financiare që lidhen me të ardhurat e njësisë dhe raporton për realizimin e tyre.
 • Ndjek shpenzimet e buxhetit dhe të fondeve të tjera që disponon njësia, rakordon çdo muaj situacionin e shpenzimeve ekonomike, si dhe propozon, rialokime të planit buxhetor.
 • Përgatit analiza periodike dhe vjetore për realizimin e treguesve ekonomik dhe financiarë.
 • Raporton çdo muaj në formë elektronike dhe shkresore në UMT-ë dhe jashtë radhe për të gjitha të dhënat që kërkohen.
 • Është përgjegjës për mbajtjen e librave të llogarisë në përputhje me legjislacionin në fuqi.
 • Është përgjegjës dhe përgatit të gjithë materialet e nevojshme për kryerjen e inventrëve të përgjithshme dhe periodike për njësinë kryesore.
 • Koordinon aktivitetin e punës midis specialistëve, cakton detyra dhe ndjek e kontrollon zbatimin e tyre.
 • Regjistron të gjitha kontratat e lidhura ndërmjet Njësisë dhe operatorëve ekonomik. Ndjek likuidimin e tyre.
 • Detyrat e tjera janë specifikuar në rregulloren e përgjithshme.

 

Kritere:

 1. Të ketë përfunduar studimet universitare dhe të zotërojnë diplomë të nivelit “Master Shkencor” në Shkenca Ekonomike. Edhe diploma e nivelit “Bachelor” duhet të jetë në të njëjtën fushë;
 2. Të ketë mbi 3 vite eksperiencë pune në profesion;
 3. Aftësi të mira kompjuterike, njohja e programeve bazë;
 4. Njohuri të gjuhës së huaj anglisht dhe/ose ndonjë gjuhë tjetër;

 

Kushtet:

 1. Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
 2. Të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejnë detyrën përkatëse;
 3. Të mos jetë dënuar me vendim të formës së prerë të gjykatës  për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundërvajtje penale me dashje;
 4. Ndaj tij të mos jetë marrë ndonjë masë disiplinore për largim nga detyra.

 

Kritere të përgjithshme:

 1. Të jetë shtetas shqiptar;
 2. Të zotërojë gjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur;
 3. Të plotësojë kërkesat e posaçme për nivelin e arsimit, përvojës dhe kërkesat e tjera të posaçme për kategorinë, klasën, grupin dhe pozicionin përkatës;
 4. Ndaj tij të mos jetë marrë ndonjë masë disiplinore, që nuk është shuar sipas ligjit;
 5. Të ketë vlerësime pozitive të përvojave të mëparshme të punës;

 

Përbën avantazh për këtë pozicion aftësia në komunikim, aftësia organizative dhe menaxheriale, aftësia për të punuar në grup.

Kërkesa e kandidatit për vendin e lirë të punës duhet të shoqërohet me dokumentet që vërtetojnë plotësimin e kërkesave të paraqitura në njoftimin e publikuar.

Kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentacionin me procesverbal në zyrën Protokoll – Arkivës në Rektoratin e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, përkatësisht këto dokumente:

 

 1. Kërkesë me shkrim për aplikim;
 2. Jetëshkrimin (CV) sipas formatit standard (europass);
 3. Fotokopje të pasaportës ose kartës së identitetit;
 4. Kopje e noterizuar e diplomës/diplomave dhe/ose njësimin e tyre në MAS (për diplomat e marra jashtë vendit), bashkë me listë notash të noterizuar (për ciklet përkatëse të studimit, sipas rastit);
 5. Kopje e librezës së punës e noterizuar (të gjitha faqet që vërtetojnë përvojën në punë)
 6. Vërtetim i gjendjes shëndetësore të marrë 3 (tre) muajve te fundit (raport mjekësor për aftësinë në punë);
 7. Formular vetë deklarim sipas formës së kërkuar nga ligji nr. 138/2015;
 8. Vërtetim nga punëdhënës të mëparshëm, që nuk ka masë disiplinore në fuqi;
 9. Dëshmi të njohjes së gjuhës së huaj të noterizuar;
 10. Certifikatë/ Dëshmi që vërtetojnë njohuri të paketës Microsoft Office, të noterizuar;
 11. Dokument tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, apo të tjera të përmendura në jetëshkrim;
 12. Referenca nga punëdhënës të mëparshëm, që provojnë vlerësimet pozitive në punë;
 13. Vërtetim i gjendjes gjyqësore (Dëshmi penaliteti) të marrë brenda 3 (tre) muajve të fundit.

 

Mungesa e një prej dokumentacioneve të kërkuara më sipër, sjell s’kualifikim të kandidatit.

Dokumentacioni i dorëzuar nuk do të kthehet mbrapsht, pasi bëhet pjesë e arkivës së Institucionit.

 Kandidatët e interesuar, duhet të dorëzojnë me proçesverbal dokumentacionin e kërkuar origjinal ose të njësuar me origjinalin në Sektorin e Protokoll- Arkivës, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë (Adresa: Rruga e Dibrës, Nr.371, 1005, Tiranë).

Afati i dorëzimit të dokumentacionit: është  15 ditë kalendarike nga dita e shpalljes në Buletinin e APP-së. 

Përzgjedhja e kandidatit fitues do të bëhet nëpërmjet konkurrimit me dosje dhe me intervista të drejtë për drejta. Për çdo paqartësi mund të dërgohet e-mail në adresën info@umed.edu.al

 

Fusha e njohurive, aftësive dhe cilësitë të cilat do të zhvillohet intervista:

 • Njohuritë mbi Ligjin nr.80/2015 “Për arsimin e larte dhe kërkimin shkencor në IAL në RSH”
 • Njohuritë mbi Ligjin nr 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë”;
 • Njohuri mbi ligjin nr. 9936, datë 26.06.2006 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar;
 • Njohuri të akteve nënligjore në fuqi për fushën e procedurave financiare e administrative.

 

Mënyra e vlerësimit:

Në lidhje me dokumentacionin e dorëzuar kandidatët do të vlerësohen për përvojën, trajnimet apo kualifikimet e lidhura me fushën.

Në lidhje me intervistën e punës kandidatët do të vlerësohen për njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin e pozicionit të punës; Eksperiencën e tyre të mëparshme; Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.