NJOFTIM PËR VENDIN E LIRË TË PUNËS, “PERSONEL NDIHMËS AKADEMIK ME KARAKTER ADMINISTRATIV “SPECIALIST IT” ME KONTRATË ME AFAT TË PACAKTUAR, NË FAKULTETIN E MJEKËSISË, UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

NJOFTIM PËR VENDIN E LIRË TË PUNËS, “PERSONEL NDIHMËS AKADEMIK ME KARAKTER ADMINISTRATIV “SPECIALIST IT” ME KONTRATË ME AFAT TË PACAKTUAR, NË FAKULTETIN E MJEKËSISË, UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

Mbështetur në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”, në Statutin dhe Rregulloren e Universitetit të

Mjekësisë, Tiranë, si dhe në Urdhrin nr. 24, datë 14.02.2024 “Për miratimin e kritereve për kandidatët për personel ndihmës akademik me karakter administrativ “Specialist IT” me kontratë  me afat të pacaktuar, në Fakultetin e Mjekësisë, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë”, shpall konkursin për vendin e lirë të punës, “Personel ndihmës akademik me karakter administrativ “Specialist IT” me kontratë me afat të pacaktuar,  në Fakultetin e Mjekësisë, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë.

Kriteret e përzgjedhjes së kandidatëve si dhe dokumentacioni përkatës për pozicionin e punës 1(një) vend vakant “Personel ndihmës akademik me karakter administrativ “Specialist IT” me kontratë me afat të pacaktuar, në Fakultetin e Mjekësisë, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë,  janë si më poshtë vijon:

           

Kritere të përgjithshme:

 1. Të jetë shtetas shqiptar me zotësi të plotë për të vepruar;
 2. Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata për kryerjen e një vepre penale;
 3. Të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse;
 4. Të zotërojë aftësitë e nevojshme profesionale për vendin e punës për të cilin konkuron;
 5. Ndaj tij të mos jetë marrë ndonjë masë disiplinore, që nuk është shuar sipas ligjit;
 6. Të ketë aftësi të mira komunikimi dhe bashkëpunimi.

 

Kritere të veçanta:

 1. Të ketë përfunduar Ciklin e Dytë të Studimeve Universitare, të nivelit Master Shkencor, apo të barasvlefshme me to, sipas kuadrit ligjor të arsimit të lartë;
 2. Të ketë eksperiencë pune mbi 3 (tri) vjet.

 

Kritere preferenciale:

Preferohen kandidatë që zotërojnë:

 1. Diplomë të studimeve universitare, Master Shkencor në Informatikë Ekonomike/ Informatikë.
 2. Preferohen kandidatë që zotërojnë dëshmi të gjuhës angleze.

 

Dokumentacioni i kërkuar:

Kandidatët që aplikojnë, duhet të dorëzojnë pranë Zyrës së Protokollit, në Fakultetin e Mjekësisë, pranë UMT-së,  dosjen personale (të inventarizuar), me dokumentet si më poshtë:

 1. Kërkesë me shkrim për aplikim;
 2. Jetëshkrimin (CV) sipas formatit standard (europass);
 3. Fotokopje të pasaportës ose kartës së identitetit;
 4. Kopje e noteruar e diplomës/diplomave dhe njehsimin e tyre në MAS (për diplomat e marra jashtë vendit), bashkë me listën e notave;
 5. Kopje e noteruar e librezës së punës;
 6. Kopje e noteruar e dëshmisë së njohjes së gjuhës së huaj;
 7. Kopje e noteruar e dëshmisë së paketës Microsoft Office;
 8. Vërtetim i gjendjes shëndetësore të marrë brenda tre muajve të fundit (raport mjekësor për aftësinë në punë);
 9. Formular vetdeklarimi sipas formës së kërkuar nga ligji nr.138/2015;
 10. Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, apo të tjera të përmendura në jetëshkrim;
 11. Vërtetim që nuk ka masë disiplinore, që nuk është shuar sipas ligjit;
 12. Referenca që provojnë vlerësimet pozitive;
 13. Vërtetim i gjendjes gjygjësore (Dëshmi Penaliteti), të marrë brenda (tre muajve të fundit);

 Mungesa e një prej dokumenteve të kërkuara më sipër, sjell s’kualifikim të kandidatit.

Dokumentacioni i kërkuar nuk do të kthehet mbrapsht, pasi bëhet pjesë e Arkivës së Institucionit.

Afati i dorëzimit të dokumentacionit është 10 ditë pune nga data e shpalljes në Buletinin e APP-së.

Fusha e njohurive, aftësive dhe cilësitë të cilat do të zhvillohet intervista:

 • Njohuri mbi ligjin nr. 80/2015 datë 22.07.2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë

 Mënyra e vlerësimit:

Përzgjedhja e kandidatit fitues do të bëhet nëpërmjet konkurimit me dosje dhe me intervista të drejtëpërdrejta.

Në lidhje me dokumentacionin e dorëzuar kandidatët do të vlerësohen për përvojën, trajnimet, apo kualifikimet e lidhura me fushën.

Në lidhje me intervistën e punës kandidatët do të vlerësohen për njohuritë mbi legjislacionin e sipërcituar, aftësitë, kompetencat, eksperiencën e tyre të mëparshme, motivimin, aspiratat si dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.

www.umed.edu.al

Për çdo paqartësi mund të dërgohet email në adresën info@umed.edu.al