NJOFTIM PËR “PERSONEL AKADEMIK” ME KOHË TË PLOTË, 1 (NJË) VEND VAKANT, PRANË DEPARTAMENTIT TË SËMUNDJEVE TË BRENDSHME, SHËRBIMI I HEMATOLOGJISË, NË FAKULTETIN E MJEKËSISË, UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

NJOFTIM PËR “PERSONEL AKADEMIK” ME KOHË TË PLOTË, 1 (NJË) VEND VAKANT, PRANË DEPARTAMENTIT TË SËMUNDJEVE TË BRENDSHME, SHËRBIMI I HEMATOLOGJISË, NË FAKULTETIN E MJEKËSISË, UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

Mbështetur në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, në Statutin e Universitetit të Mjekësisë, si dhe në Urdhërin e Rektorit nr. 3, datë 12.01.2023, “Për miratimin e kritereve për kandidatët për personel akademik në  Fakultetin e Mjekësisë, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë”, shpall konkursin për 1(një) vend vakant me kohë të plotë, për pozicionin e punës “Personel Akademik” pranë Departamentit të Sëmundjeve të Brendshme, Shërbimi i Hematologjisë, në Fakultetin e Mjekësisë, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë.

Kandidatët për “Personel Akademik” me kohë të plotë, 1 (një) vend vakant, pranë Departamentit të Sëmundjeve të Brendshme, Shërbimi i Hematologjisë, në Fakultetin e Mjekësisë, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, duhet të plotësojnë këto kritere:

Kritere të përgjithshme:

 1. Të jetë diplomuar në Fakultetin e Mjekësisë, Dega Mjekësi e Përgjithshme, studime universitare brenda apo jashtë vendit;
 2. Të zotërojë me dëshmi një nga pesë gjuhët e huaja të BE (anglisht, frengjisht, gjermanisht, italisht, spanjisht);
 3. Të ketë lishencë për ushtrimin individual të profesionit, të lëshuar nga Urdhri i Mjekëve të Shqipërisë;
 4. Të ketë mbaruar studimet universitare me notë mesatare  8 (tetë)e lart;
 5. Të jetë shtetas shqiptar me zotësi të plotë për të vepruar;
 6. Të zotërojë aftësitë e nevojshme profesionale për vendin e punës, për të cilin konkuron;
 7. Të mos jetë i/e dënuar me vendim të formës së prerë të Gjykatës për kryerjen e një vepre penale;
 8. Të zotërojë gjuhën shqipe të shkruar dhe të folur;
 9. Të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejnë detyrën përkatëse;
 10. Të mos jetë marrë ndaj tyre ndonjë masë disiplinore e largimit nga puna;

 

Kritere preferenciale:

 1. Të ketë diplomë specialiteti në Hematologji;
 2. Të ketë mbaruar studimet pasuniversitare me notë mesatare  8 (tetë)e lart;
 3. Të ketë titull Doktor i Shkencave në Mjekësi, në fushën e Hematologjisë;
 4. Të jetë i punësuar në QSUNT si mjek hematolog;
 5. Të jetë me eksperiencë në mësimdhënie në lëndën e Hematologjisë, si pedagog i jashtëm;
 6. Të ketë një numër referimesh në konferenca ndërkombëtare dhe publikimesh shkencore.

Dokumentacioni i kërkuar:

Kandidatët që aplikojnë, duhet të dorëzojnë pranë Zyrës së Protokollit, në Fakultetin e Mjekësisë, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, dosjen personale (të inventarizuar), me dokumentet si më poshtë:

 1. Kërkesë me shkrim për aplikim;
 2. Jetëshkrimin (CV) sipas formatit standard (europass);
 3. Fotokopje të pasaportës ose kartës së identitetit;
 4. Kopje e noteruar e diplomës/diplomave dhe njehsimin e tyre në MAS (për diplomat e marra jashtë vendit), bashkë me listën e notave të noteruara (për secilin program përkatës studimi);
 5. Dëshmi të kualifikimeve pasuniversitare ose të gradave dhe titujve (fotokopje të noteruara). Për diplomat master ose PhD të marra në universitetet e huaja, duhet të dorëzohet fotokopje e noteruar e çertifikatës së njohjes nga organi kompetent ose vërtetim që janë në proces njohje.
 6. Dëshmi të pjesëmarrjes në konferenca apo seminare etj.
 7. Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet,arsimin shtesë,vlerësimet positive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj;
 8. Të paktën dy referenca nga profesorë;
 9. Kopje e noteruar e librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);
 10. Kopje e noteruar e dëshmisë së njohjes së gjuhës së huaj;
 11. Kopje të artikujve, teksteve, revista, projekte shkencore etj;
 12. Vërtetim i gjendjes shëndetësore të marrë brenda 3 (tri) muajve të fundit (raport mjekësor për aftësinë në punë);
 13. Formular vetdeklarimi sipas formës së kërkuar nga ligji nr.138/2015;
 14. Vërtetim që nuk ka masë disiplinore, që nuk është shuar sipas ligjit;
 15. Kopje e noterizuar e licencës për ushtrimin individual të profesionit, lëshuar nga Urdhëri i Mjekëve.
 16. Vërtetim i Gjendjes Gjygjësore(Dëshmi Penaliteti të marrë brenda tre muajve të fundit).

 Mungesa e një prej dokumentacioneve të kërkuara më sipër, sjell s’kualifikim të kandidatit.  Dokumentacioni i dorëzuar nuk do të kthehet mbrapsht, pasi bëhet pjesë e Arkivës së Insititucionit.

 Afati i dorëzimit të dokumentacionit është 10 ditë pune nga data e shpalljes në Buletinin e APP-së.

 Fusha e njohurive, aftësive dhe cilësitë të cilat do të zhvillohet intervista:

 • Njohuri mbi ligjin nr. 80/2015 datë 22.07.2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”.
 • Njohuri të akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi për fushën e mësimdhënies në institucionet e arsimit të lartë.

 

Mënyra e vlerësimit:

 Përzgjedhja e kandidatit fitues do të bëhet nëpërmjet konkurimit me dosje dhe me intervista të drejtëpërdrejta.

Në lidhje me dokumentacionin e dorëzuar kandidatët do të vlerësohen për përvojën, trajnimet apo kualifikimet e lidhura me fushën.

Në lidhje me intervistën e punës kandidatët do të vlerësohen për njohuritë mbi legjislacionin e sipërcituar, aftësitë, kompetencat, eksperiencën e tyre të mëparshme, motivimin, aspiratat si dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.

Vlerësimi do të bëhet sipas formularit të vlerësimit të kandidatëve për personel akademik i miratuar nga Senati Akademik i Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, i publikuar në faqen zyrtare  www.umed.edu.al

Për çdo paqartësi mund të dërgohet email në adresën info@umed.edu.al