NJOFTIM PËR “PERSONEL AKADEMIK” ME KOHË TË PLOTË, PRANË DEPARTAMENTIT TË TERAPISË, NË FAKULTETIN E MJEKËSISË DENTARE, UMT-SË TIRANË

NJOFTIM PËR “PERSONEL AKADEMIK” ME KOHË TË PLOTË, PRANË DEPARTAMENTIT TË TERAPISË, NË FAKULTETIN E MJEKËSISË DENTARE, UMT-SË TIRANË

Mbështetur në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, në Statutin dhe Rregulloren e Universitetit të Mjekësisë, si dhe në Urdhrin e Rektorit nr. ­­­174 datë 16.11.2023 “Për miratimin e kritereve për kandidatët për personel akademik me kohë të plotë në Fakultetin e Mjekësisë Dentare” shpall konkursin për pozicionin e punës “Pedagog” me kohë të plotë në Departamentin e Terapisë Stomatologjike, në Fakultetin e Mjekësisë Dentare, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë.

Kandidatët për “Personel Akademik” me kohë të plotë, pranë Departamentit të Terapisë, në Fakultetin e Mjekësisë Dentare, UMT-së Tiranë, duhet të plotësojnë këto kritere:

Kritere të përgjithshme:

 1. Të jetë shtetas shqiptar me zotësi të plotë për të vepruar;
 2. Të jetë në kushte shëndetësore që lejojnë kryejen e detyrës;
 3. Të mos jetë i dënuar nga Gjykata me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale;
 4. Të jetë diplomuar në “Master i Shkencave në Stomatologji” ose ekuivalent me
 5. Të zotërojë aftësitë e nevojshme profesionale për vendin e punës për të cilin konkuron;
 6. Të zotërojë gjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur;
 7. Ndaj tij të mos jetë marrë ndonjë masë disiplinore e largimit nga puna;

 

Kritere specifike:

 1. Kandidati të ketë mbaruar studimet universitare për stomatologji me notë mesatare > 9;
 2. Të ketë nivel të njohjes së gjuhës së huaj së paku B2 (preferohet gjuha angleze);
 3. Të ketë fituar gradën shkencore “Doktor” në fushën e Dentistri Konservative, Endodonti;
 4. Të ketë mbi 5 (pesë) vjet experience në mësimdhënie;
 5. Të ketë mbi 10 vjet experiencë pune klinike;
 6. Të ketë license profesionale të ushtrimit të profesionit;
 7. Të ketë aktivitet të pasur kërkimor shkencor dhe pjesëmarrje aktive në veprimtari kërkimore shkencore në fushën Dentistri Konservative, Endodonti;

 

Dokumentacioni i kërkuar:

Kandidatët që aplikojnë, duhet të dorëzojnë pranë Zyrës së Protokollit, në Fakultetin e

Mjekësisë Dentare, dosjen personale (të inventarizuar), me dokumentat si më poshtë:

 1. Kërkesë me shkrim për aplikim;
 2. Jetëshkrimin (CV) sipas formatit standard (europass);
 3. Fotokopje të pasaportës ose kartës së identitetit;
 4. Kopje e noterizuar e diplomës/diplomave dhe njehsimin e tyre në MASR (për diplomat e marra jashtë vendit), bashkë me listën e notave të noterizuara (për secilin program përkatës studimi);
 5. Dëshmi të kualifikimeve pasuniversitare ose të gradave dhe titujve (fotokopje të noteruara). Për diplomat master ose PhD të marra në universitetet e huaja, duhet të dorëzohet fotokopje e noteruar e çertifikatës së njohjes nga organi kompetent (MASR) ose vërtetim që janë në proces njohje.
 6. Dëshmi të pjesëmarrjes në konferenca apo seminare, workshop etj.
 7. Çdo dokumentacion tjetër që vërteton punësimin si pedagog i jashtëm, trajnimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj;
 8. Të paktën dy referenca nga profesorë të Fakultetit dhe/ose referenca nga punëdhënës të mëparshëm;
 9. Kopje e noterizuar e librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);
 10. Kopje e noterizuar e dëshmisë së njohjes së gjuhës së huaj;
 11. Kopje të artikujve, teksteve, revista, projekte shkencore etj;
 12. Vërtetim i gjendjes shëndetësore të marrë brenda 3 (tre) muajve të fundit (raport mjekësor për aftësinë në punë);
 13. Formular vetëdeklarimi sipas formës së kërkuar nga ligji nr.138/2015;
 14. Vërtetim i Gjendjes Gjyqësore (Dëshmi Penaliteti) të marrë brenda 3 (tre) muajve të fundit.

 

Afati i dorëzimit të dokumentacionit është 10 (dhjetë) ditë pune nga data e shpalljes në Buletinin e Agjencisë së Prokurimit Publik.

 

Fusha e njohurive, aftësive dhe cilësitë të cilat do të zhvillohet intervista: 

 • Njohuri mbi ligjin nr. 80/2015 datë 22.07.2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”.
 • Njohuri të akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi për fushën e mësimdhënies në institucionet e arsimit të lartë.

 

Mënyra e vlerësimit:

 Përzgjedhja e kandidatit fitues do të bëhet nëpërmjet konkurimit me dosje dhe me intervista të drejtëpërdrejta.

 Në lidhje me dokumentacionin e dorëzuar kandidatët do të vlerësohen për përvojën, trajnimet apo kualifikimet e lidhura me fushën.

 Në lidhje me intervistën e punës kandidatët do të vlerësohen për njohuritë mbi legjislacionin e sipërcituar, aftësitë, kompetencat, eksperiencën e tyre të mëparshme, motivimin, aspiratat si dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.

Vlerësimi do të bëhet sipas formularit të vlerësimit të kandidatëve për personel akademik i miratuar nga Senati Akademik i Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, i publikuar në faqen zyrtare  www.umed.edu.al

Për çdo paqartësi mund të dërgohet email në adresën info@umed.edu.al