NJOFTIM PËR STUDENTËT E PROGRAMIT TË STUDIMIT DOKTORATË

NJOFTIM PËR STUDENTËT E PROGRAMIT TË STUDIMIT DOKTORATË

Në bazë të nenit 44 të Ligjit 80/2015“Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Statutin e UMT-së, nenet 37, 88 dhe 89, Rregulloren e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, neni 21 dhe neni 70, Vendimin e Senatit Akademik të UMT nr. 4, datë 10.02.2023 “Për miratimin e kuotave të pranimit për programet e ciklit të tretë të studimeve “Doktoratë” për vitin akademik 2023-2024, në Universitetin e Mjekësisë ,Tiranë”, Rregulloren “Për organizimin e programeve të studimit të doktoratave në UMT”,  si edhe në nenet 12 dhe 22/pika 1 të Rregullores së funksionimit të Këshillit të Etikës, përcjellim për publikim Formularin/tip Kërkesë për miratim projekte kërkimore pranë Këshillit të Etikës, për studentët në programin e studimeve të ciklit të tretë “Doktoratë”

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2024/02/formular-aplikimi-keshilli-i-etikes-finale.docx