NJOFTIM PËR VEND VAKANT: PERSONEL AKADEMIK NË DEPARTAMENTIN E LËNDËVE PARAKLINIKE, LËNDA METODOLOGJI E KËRKIMIT SHKENCOR, NË FAKULTETIN E SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE, NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË.

NJOFTIM PËR VEND VAKANT: PERSONEL AKADEMIK NË DEPARTAMENTIN E LËNDËVE PARAKLINIKE, LËNDA METODOLOGJI E KËRKIMIT SHKENCOR, NË FAKULTETIN E SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE, NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË.

Bazuar në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, shpall konkursin për pozicionin e punës, Personel Akademik në Departamentin e Lëndëve Paraklinike, Lënda Metodologji e Kërkimit Shkencor, në Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë.

Kandidatët konkurrentë për vendin vakant (1 vend) për Personel Akademik në Departamentin e Lëndëve Paraklinike, Lënda Metodologji e Kërkimit Shkencor, në Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike, duhet të plotësojnë:

 

Kritere të përgjithshme:

 1. Të jetë shtetas shqiptarë me zotësi të plotë për të vepruar;
 2. Të zotëroj gjuhën shqipe të shkruar dhe të folur;
 3. Të jetë diplomuar në Fakultetin e Mjekësisë së Përgjithshme (studime universitare brenda ose jashtë vendit);
 4. Të ket përfunduar studimet universitare me notë mesatare mbi 8(tetë);
 5. Të zotëroj me dëshmi një gjuhë të huaj perëndimore (Anglisht, Frëngjisht, Gjermanisht, Italisht, Spanjisht);
 6. Të ketë gradën shkencore “Doktor”;
 7. Të ketë eksperiencë pune mbi 10 vjet;
 8. Të ketë eksperiencë në mësimdhënien;
 9. Të ketë kualifikime apo specializime ndërkombëtare në fushën e mjekësisë;
 10. Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë të gjykatës për kryerjen e një vepre penale me dashje;
 11. Të jet në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryej detyrën përkatëse;
 12. Të mos jetë marrë ndaj tij masa disiplinore e pushimit nga puna;
 13. Të zotëroj aftësitë e nevojshme profesionale për vendin e punës për të cilin konkurron;

 

Kritere të preferenciale:

 1. Preferohen kandidatët nga kategoria “Profesor”;
 2. Preferohen kandidatët që kanë përfunduar studimet universitare dhe të mëtejshme në universitete të njohura jasht vendit;
 3. Preferohen kandidatë që kanë gradë apo titull shkencorë të fituara në universitete të njohura jashtë vendit;
 4. Preferohen kandidatë që kanë marrë pjesë në veprimtari dhe/ ose aktivitete shkencore në fushën përkatëse;
 5. Preferohen kandidatë me përvojë pune dhe pjesmarrje në projekte kombëtare ose ndërkombëtare;
 6. Preferohet të ketë botime dhe artikuj shkencorë në fushën përkatëse.

 

Kandidatët konkurrentë duhet të paraqesin këtë dokumentacion:

 1. Kërkesë me shkrim për aplikim;
 2. Jetëshkrimin (CV) sipas formatit standard (europass);
 3. Fotokopje të pasaportës ose kartës së identitetit;
 4. Kopje e noterizuar e diplomës/diplomave dhe njëhsimin e tyre në MAS (për diplomat e marra jashtë vendit), bashkë me listën e notave të noterizuara (për secilin program përkatës studimi);
 5. Dëshmi të kualifikimeve pasuniversitare ose të gradave dhe titujve (fotokopje të noteruara). Për diplomat master ose PhD të marra në universitetet e huaja, duhet të dorëzohet fotokopje e noteruar e çertifikatës së njohjes nga organi kompetent ose vërtetim që janë në proçes njohje;
 6. Dëshmi të pjesëmarrjes në konferenca apo seminare etj.
 7. Të paktën dy referenca nga punëdhënësit e fundit ose trupa akademike.
 8. Kopje e noterizuar e librezës së punës(të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);
 9. Kopje të artikujve, teksteve, revista, projekte shkencore etj.
 10. Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj.
 11. Vërtetim i gjendjes shëndetësore të marrë brenda tre muajve të fundit (raport mjekësor për aftësinë në punë);
 12. Formular vetëdeklarim sipas formës së kërkuar nga ligji138/2015;
 13. Vërtetim i gjendjes gjyqësore (dëshmi penaliteti) të marrë brenda tri muajve të fundit

 

Dokumentacioni i dorëzuar nuk mund t’ju kthehet konkurrentëve, pasi bëhet pjesë e arkivës së institucionit.

 

Kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentacionin e kërkuar, në zyrën e Protokollit të Fakultetit të Shkencave Mjekësore Teknike (Adresa: Rr. e Dibrës, Brenda QSU “Nënë Tereza”, Tiranë), në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë.

Afati i dorëzimit të dokumentacionit: 29.06.2020-10.07.2020 (10 ditë pune).

Mënyra e vlerësimit:

Përzgjedhja e kandidatit fitues do të bëhet nëpërmjët konkurrimit me dosje dhe me intervista të drejtëpërdrejta.

Vlerësimi do të bëhet sipas formularit të vlerësimit të kandidatëve për personel akademik i miratuar nga Senati Akademik i Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, i publikuar në faqen zyrtare  www.umed.edu.al

Për çdo paqartësi mund të dërgohet email në adresën info@umed.edu.al