NJOFTIM PËR VEND VAKANT: “SPECIALIST PËR KARRIERËN DHE MARRËDHËNIEVE ME STUDENTËT”, PRANË FAKULTETIT TË SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE, NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË

NJOFTIM PËR VEND VAKANT: “SPECIALIST PËR KARRIERËN DHE MARRËDHËNIEVE ME STUDENTËT”, PRANË FAKULTETIT TË SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE, NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË

Bazuar në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, shpall konkursin për pozicionin e punës, “Specialist për karrierën dhe marrëdhënieve me studentët”, pranë Fakultetit të Shkencave Mjekësore Teknike, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë.

Kandidatët konkurrentë për vendin vakant për “Specialist për karrierën dhe marrëdhënieve me studentët”, pranë Fakultetit të Shkencave Mjekësore Teknike, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë duhet të plotësojnë:

 

Kritere të përgjithshme:

 1. Të jetë shtetas shqiptar me zotësi të plotë për të vepruar;
 2. Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë të gjykatës për kryerjen e një vepre penale;
 3. Të zotërojë aftësitë e nevojshme profesionale për vendin e punës, për të cilin konkurron;
 4. Të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse;
 5. Të zotërojë diplomë të nivelit “Master i Shkencave” ose ekuivalente me të (DIND);
 6. Të ketë eksperiencë pune jo më pak se 2 (dy) vite në institucionet e arsimit të lartë;
 7. Të zotërojë njohuri të metodave të përpunimit statistikor si dhe të menaxhimit të bazave të të dhënave;
 8. Të zotërojë me dëshmi, njohuri të avancuara profesionale të paketës Microsoft Office;
 9. Të zotërojë me dëshmi një nga gjuhët e huaja perëndimore (Anglisht, Frëngjisht, Spanjisht, Italisht, Gjermanisht) e lëshur nga subjektet e njohura nga Ministria përgjegjëse për arsimin për ofrimin e testeve ndërkombëtare; Niveli i njohjes së gjuhës së huaj të jetë të paktën B2;
 10. Të zotërojë gjuhën shqipe të shkruar dhe të folur;
 11. Të mos jetë marrë ndaj tij masa disiplinore, që nuk është shuar sipas ligjit;
 12. Të ketë vlerësime pozitive të përvojave të mëparshme të punës;

Kritere preferenciale:

 1. Të ketë njohuri mbi proceset që shoqërojnë studentin që nga aplikimi deri te punësimi, si dhe njohja e platformave digjitale përkatëse;
 2. Të njohë dhe të ketë eksperiencë pune në menaxhimin e marrëdhënieve me studentët sipas cikleve të studimit dhe në përfundim të studimeve të tyre;
 3. Të shfaqë aftësi organizative dhe bashkëpunimi në grup;

Dokumentacioni i kërkuar:

Kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentacionin si më poshtë:

 1. Kërkesë me shkrim për aplikim;
 2. Jetëshkrim (CV) sipas formatit standard (europass), i përditësuar;
 3. Kopje e noterizuar e diplomës/diplomave dhe njehsimet e tyre në MASR (për diplomat e marra jashtë vendit), bashkë me listën e notave të noterizuar (për secilin program përkatës studimit);
 4. Kopje e noterizuar e librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);
 5. Kopje e noterizuar e dëshmisë së njohjes së gjuhës së huaj, lëshuar nga subjektet e njohura nga ministria përgjegjëse për arsimin për ofrimin e testeve ndërkombëtare;
 6. Dokument që vërton njohjen e plotformave digjitale të gjurmueshmërisë së studentit gjatë studimeve dhe në përfundim të studimeve të tyre;
 7. Referenca nga punëdhënës të mëparshëm, që provojnë vlerësimet pozitive në punë;
 8. Vërtetim nga punëdhënësi që nuk ka masë disiplinore me fuqi;
 9. Dokument/Certifikatë që vërtetojnë trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë apo të tjera të përmendura në jetëshkrim dhe në mbështetje të kritereve preferenciale;
 10. Certifikatë/Dëshmi që vërtetojnë njohuri të avancuara profesionale të paketës Microsoft Office;
 11. Fotokopje të pasaportës ose kartës së identitetit;
 12. Vërtetim i gjendjes shëndetësore të marrë brenda tri muajve të fundit (raport mjekësor për aftësinë në punë);
 13. Formular vetëdeklarimi sipas formës së kërkuar nga ligji nr.138/2015;
 14. Vërtetim i gjendjes gjyqësore (dëshmi penaliteti) të marrë brenda tri muajve të fundit;

 

Mungesa e një prej dokumentacioneve të kërkuara më sipër, sjell s’kualifikim të kandidatit.

Dokumentacioni i dorëzuar nuk do të kthehet mbrapsht, pasi bëhet pjesë e arkivës së Institucionit.

 

Kandidatët e interesuar, duhet të dorëzojnë dokumentacionin e kërkuar në Protokollin e  Fakultetit të Shkencave Mjekësore Teknike, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë

Afati i dorëzimit të dokumentacionit: 24.02.2020-06.03.2020 (10 ditë pune)

Fusha e njohurive, aftësive dhe cilësitë të cilat do të zhvillohet intervista:

 • Njohuri mbi ligjin nr. 80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në IAL në RSH”;
 • Njohuri mbi aktet nënligjore të arsimit të lartë

Mënyra e vlerësimit:

Përzgjedhja e kandidatit fitues do të bëhet nëpërmjet konkurrimit me dosje dhe me intervista të drejtpërdrejta.

Në lidhje me dokumentacionin e dorëzuar kandidatët do të vlerësohen për përvojën, trajnimet apo kualifikimet e lidhura me fushën.

Në lidhje me intervistën e punës kandidatët do të vlerësohen për njohuritë mbi legjislacionin e sipërcituar, aftësitë, kompetencat, eksperiencën e tyre të mëparshme, motivimin, aspiratat si dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.

Për çdo paqartësi mund të dërgohet email në adresën info@umed.edu.al