NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE – 28.09.2017

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE – 28.09.2017

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE: PËR PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PJESSHME NË FAKULTETIN E MJEKËSISË DENTARE TË UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, shpall konkurset për personel akademik me kohë të pjesshme për vitin akademik 2017-2018 në Fakultetin e Mjekësisë Dentare si më poshtë vijon:

 Kriteret e përgjithshme për personel akademik me kohë të pjesshme në :

 • Biologji të Përgjithshme
 • Fizikë

Kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët:

 1. Të jetë i diplomuar në programe të integruara ose Master Shkencor në degën përkatëse
 2. Të ketë përfunduar studimet universitare me notë mesatare mbi 8. Në rastin kur nuk paraqiten brenda afatit 7 (shtatë) ditor kandidatë me notë mesatare mbi 8 (tetë), mund të aplikojnë edhe me notë mesatare më të ulët, pas miratimit paraprak nga Departamenti përkatës.
 3. Të ketë eksperiencë pune në mësimdhënie jo më pak se 5 vjet.
 4. Të zotërojë me dëshmi një gjuhë të huaj perëndimore. Preferohet gjuha angleze
 5. Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata.

Kriteret preferenciale:

 1. Të jetë i diplomuar me titull “Master Shkencor”
 2. Të ketë gradën “Doktor” në fushën përkatëse
 3. Të ketë publikime në revista shkencore, konferenca ose pjesëmarrje në kërkim shkencor
 4. Të ketë eksperincë pune dhe në mësimdhënie në fushën përkatëse

Dokumentacioni që do të dorëzohet nga personeli akademik me kohë të pjesshme:

 1. Kërkesë me shkrim drejtuar departamentit ku do të konkurrojë
 2. Curriculum Vitae e detajuar me të gjithë aktivitetin shkencor dhe botues të kandidatit
 3. Leje nga punëdhënësi në organizatën ose institucionin ku punon
 4. Dokument identifikimi
 5. Fotokopje të noteruara të diplomës dhe listë së notave të të gjitha programeve të studimit (Bachelor, Master Shkencor, Doktoraturë)
 6. Fotokopje të noteruara të vërtetimit të ekuivalentimit të diplomës nga MAS, si diplomë, listë  notash si dhe njohje të gradave për kandidatët që kanë studiuar jashtë shtetit
 7. Kopje të noteruara të dëshmive të gjuhëve të huaja të mbrojtura (e detyrueshme të paktën një)
 8. Kopje të noteruar të librezës së punës
 9. Vërtetim page, shoqëruar me derdhjen e sigurimeve shoqërore nga qendra e punës
 10. Dëshmi penaliteti
 11. Dy referenca nga të cilat të paktën njëra të jetë nga një profesor i fakultetit që është diplomuar (dorëzohet vetëm nëse kandidati aplikon për herë të parë)

Afati i dorëzimit të dosjeve pranë Dekanatit të Fakultetit të Mjekësisë Dentare është brenda datës 28.09.2017 – 06.10.2017.

 REKTORATI

 Publikuar më 28.09.2017