Njoftim për zhvillim aktiviteti

Njoftim për zhvillim aktiviteti

Në zbatim të VKM nr. 440, datë 17.05.2017 “Për përcaktimin e standardeve, të kritereve dhe procedurave të akreditimi të ofruesve të aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë”, ju informojmë sa më poshtë lidhur me aktivitetin e edukimit në vazhdim në proces akreditimi nga Qendra e Zhvillimit Profesional me temë:

Dislipidemitë-nevoja për një qasje multidisiplinare ndaj tyre”

Aktiviteti do të mbahet në në 21 korrik Hotel Rogner dhe platforma Teams me 100 pjesëmarrës (40 në sallë dhe 60 online) me 3 orë efektive.

Aktiviteti është vlerësuar me 3 kredite. Trajnimi ofrohet për mjekë dhe specialist të fushës.

Aktiviteti ofrohet nga Fakulteti i Mjekësisë, departamenti i Farmacisë

 Personi i kontaktit: Ledjan Malaj

Nr. Tel: 0693671631

E-mail: ledjan.malaj@umed.edu.al

Link: https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_OTljNmUzOWYtN2ZlNC00ZTZjLTgyMGEtMzNmMzE5NGI0Zjg4%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522f35a6974-607f-47d4-82d7-ff31d7dc53a5%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522bf908205-4ed9-4dc4-8f17-4ab3cded4b7f%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=d3e8f771-c6d0-4f26-8fdb-d2cc59abad57&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

 Në linkun e mëposhtëm gjeni programin e aktivitetit:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2021/07/Programi-4.doc