NJOFTIM PËR ZHVILLIM AKTIVITETI

NJOFTIM PËR ZHVILLIM AKTIVITETI

Në zbatim të VKM nr. 440, datë 17.05.2017 “Për përcaktimin e standardeve, të kritereve dhe procedurave të akreditimi të ofruesve të aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë”, ju informojmë sa më poshtë lidhur me aktivitetin e edukimit në vazhdim në proces akreditimi nga Qendra e Zhvillimit Profesional me temë:

     “Konferencë Shkencore”

 Aktiviteti i ofruar nga Departamenti i Lëndëve Paraklinike, Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike, me 6 orë efektive në total. Aktiviteti do të mbahet në datë 22 prill 2022, në sallë, deri në 100 pjesëmarrës, pranë Sallës së Amfiteatrit, Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike  në përputhje me aktet rregullative për distancën fizike, me kredite të miratuara 6.

 Aktiviteti ofrohet për mjek, infermier dhe farmacist

   Person kontakti: Gentian Stroni

E-mail: gentian.stroni@umed.edu.al

Tel: 0674768888

 Përsa më lart, gjeni bashkëlidhur programin e aktivitetit:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2022/04/PROGRAMI-I-KONFERENCES.docx