NJOFTIM PËR ZHVILLIM AKTIVITETI

NJOFTIM PËR ZHVILLIM AKTIVITETI

Në zbatim të VKM nr. 440, datë 17.05.2017 “Për përcaktimin e standardeve, të kritereve dhe procedurave të akreditimi të ofruesve të aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë”, ju informojmë sa më poshtë lidhur me aktivitetin e edukimit në vazhdim në proces akreditimi nga Qendra e Zhvillimit Profesional me temë:

     MENAXHIMI I ALERGJISË NGA FARMACISTI

 Aktiviteti i ofruar nga Departamenti i Farmacisë, Fakulteti i Mjekësisë, me 6 orë efektive në total. Aktiviteti do të mbahet në datë 28 prill 2022, në sallë, deri në 100 pjesëmarrës, vendi i organizimit Salla e Kirurgjisë, Universiteti i Mjekësisë,Tiranë, në përputhje me aktet rregullative për distancën fizike, me kredite të miratuara 6.

 Aktiviteti ofrohet për mjek, mjek familje dhe farmacist.

   Person kontakti: Albana Xhaxho

E-mail: albana.xhaxho@yahoo.com

 Përsa më lart, gjeni bashkëlidhur programin e aktivitetit.

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2022/04/PHOTO-2022-04-22-12-18-22.pdf