Njoftim për zhvillim aktiviteti

Njoftim për zhvillim aktiviteti

Në zbatim të VKM nr. 440, datë 17.05.2017 “Për përcaktimin e standardeve, të kritereve dhe procedurave të akreditimi të ofruesve të aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë”, ju informojmë sa më poshtë lidhur me aktivitetin e edukimit në vazhdim akredituar nga Qendra e Zhvillimit Profesional me temë:

     Konferenca e 28-të Kirurgjikale Shqiptare

 Aktiviteti i ofruar nga Departamenti i Kirurgjisë, Fakulteti i Mjekësisë, me 6 orë efektive në secila ditë, 12 në total. Aktiviteti do të mbahet në datat 20-21 maj 2022, vendi i organizimit Hotel Tirana International, me kredite të miratuara 6 për secilën datë.

 Aktiviteti ofrohet për mjek, (Kirurg, onkolog, gastroenterolog, infeksionist, anatomopatolog, kardiokirurg, neurokirurg, ORL, okulistik, maksillofaciale, mjeke familjeje, endokrinologe, alergolog, imunolog, kardiolog, neurolog, radiologe, mjek laboratori, etj., infermier, menaxher/drejtor, stomatolog, farmacist.

 Person kontakti: Arvin Dibra

E-mail: arvin.dibra@umed.edu.al

 Përsa më lart, gjeni bashkëlidhur programin e aktivitetit:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2022/05/Programi-Konferenca-28-Kirurgjikale.pdf