Njoftim për zhvillim aktiviteti

Njoftim për zhvillim aktiviteti

 

Në zbatim të VKM nr. 440, datë 17.05.2017 “Për përcaktimin e standardeve, të kritereve dhe procedurave të akreditimi të ofruesve të aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë”, ju informojmë sa më poshtë lidhur me aktivitetin e edukimit në vazhdim akredituar nga Qendra e Zhvillimit Profesional me temë:

Update të fundit në okulistikë

Aktiviteti i ofruar nga Fakulteti i Mjekësisë, me 6 orë efektive në secila ditë, 12 orë në total. Aktiviteti do të mbahet në datat 27-28 maj 2022, vendi i organizimit Hotel Tirana International, me kredite të miratuara 6 për secilën datë.

Aktiviteti ofrohet për mjek (Okuliost, ORL, mjek familje), infermier, farmacist.

Person kontakti: Arjeta Grezda

E-mail: arjeta_demi@yahoo.com

Përsa më lart, gjeni bashkëlidhur programin e aktivitetit:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2022/05/Programi-Update-te-fundit-ne-okulistike.docx