Njoftim për zhvillim aktiviteti

Njoftim për zhvillim aktiviteti

Në zbatim të VKM nr. 440, datë 17.05.2017 “Për përcaktimin e standardeve, të kritereve dhe procedurave të akreditimi të ofruesve të aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë”, ju informojmë sa më poshtë lidhur me aktivitetin e edukimit në vazhdim akredituar nga Qendra e Zhvillimit Profesional me temë:

“Adiktlogjia: Sfidë Shqiptare”

 Aktiviteti i ofruar nga Fakulteti i Mjekësisë, Shërbimi Adiktologjisë dhe Toksikologjisë Klinike, do të mbahet më  18, 19 dhe 20 nëntor 2022, pranë Sallës Galileo Galilei, Fakulteti i Mjekësisë, Tiranë, deri në 100 pjesëmarrës për secilën ditë, me kredite të miratuara 6 për aktivitetin e datës 18 nëntor 2022, 4 kredite për aktivitetin e datës 19 nëntor 2022, si dhe 4.5 kredite për aktivitetin e datës 20 nëntor 2022.

Aktiviteti ofrohet për specialitete si Mjekë Psikiatër-Adiktologji, Infermier, Menaxher, Drejtor, Farmacistë, Psikologë dhe Punonjës Social.

Person kontakti: Dr. Alert Drishti

E-mail: alertdrishti@yahoo.com

Nr. Tel: 0668648839

Përsa më lart, gjeni bashkëlidhur programin e aktivitetit:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2022/11/Programi-Konferencës-së-parë-ndërkombëtare-Adiktologjike-në-Shqipëri.docx