Njoftim për zhvillim aktiviteti

Njoftim për zhvillim aktiviteti

“Në zbatim të VKM nr. 440, datë 17.05.2017 “Për përcaktimin e standardeve, të kritereve dhe procedurave të akreditimi të ofruesve të aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë”, ju informojmë sa më poshtë lidhur me aktivitetin e edukimit në vazhdim akredituar nga Qendra e Zhvillimit Profesional me temë:

   “Të njohim dhe interpretojmë ECG në urgjencë

 Aktiviteti i ofruar nga Departamenti i Kirurgjisë, Fakulteti i Mjekësisë, do të mbahet më 21 Janar 2023, në sallë, pranë sallës së Telemjekësisë në QSUT, me 6 orë efektive, me kredite të miratuara 6.

 Aktiviteti ofrohet për specialitete si mjekë familjeje, mjekë të përgjithshëm, mjekë urgjence, infermier dhe dentist.

Person kontakti: Edmond Zaimi

E-mail: zaimied@yahoo.com

Nr. Tel: 0682165354

Përsa më lart, gjeni bashkëlidhur programin e aktivitetit: