Njoftim për zhvillim aktiviteti

Njoftim për zhvillim aktiviteti

Në zbatim të VKM nr. 440, datë 17.05.2017 “Për përcaktimin e standardeve, të kritereve dhe procedurave të akreditimi të ofruesve të aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë”, ju informojmë sa më poshtë lidhur me aktivitetin e edukimit në vazhdim akredituar nga Qendra e Zhvillimit Profesional me temë:

  “Konferenca Kombëtare Endokrinologji dhe Diabetologji, Pranverë 2023 

Aktiviteti i ofruar nga Shërbimi i Endokrinologjisë, Fakulteti i Mjekësisë, do të mbahet më 3-4 Qershor 2023, pranë  Hotel Grand, Korçë, deri në 100 pjesëmarrës me 7.5 orë efektive, me kredite të miratuara 7.5.

Aktiviteti ofrohet për specialitete si Mjekë Endokrinologë, Gjinekologë, Kirurgë, Mjekë Intern, Nefrologë, Gastrohepatologë dhe Infermierë. 

Person kontakti: Dorina Ylli

E-mail: endocrine.al@gmail.com

Nr. Tel: 0692571294

 Përsa më lart, gjeni bashkëlidhur programin e aktivitetit:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2023/05/Konferenca-e-Endokrinologjise-dhe-Diabetologjise-Takimi-i-Pranveres-2023-230.05.233-akreditim-2.docx