Njoftim për zhvillim aktiviteti

Njoftim për zhvillim aktiviteti

Në zbatim të VKM nr. 440, datë 17.05.2017 “Për përcaktimin e standardeve, të kritereve dhe procedurave të akreditimi të ofruesve të aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë”, ju informojmë sa më poshtë lidhur me aktivitetin e edukimit në vazhdim akredituar nga Qendra e Zhvillimit Profesional me temë:

  “Whole Genome Sequencing në praktikën klinike” 

Aktiviteti i ofruar nga  , Fakulteti i Mjekësisë, do të mbahet më 2 Qershor 2023, pranë  Hotel Rogner, deri në 70-80 pjesëmarrës me 2.5 orë efektive, me kredite të miratuara 2.5.

Aktiviteti ofrohet për specialitete si Pediatër, Neurolog, Hematolog, Gjenetist, Gastrohepatolog, Endokrinolog, Kardiolog, Farmacistë.

Person kontakti: Eda Levani

E-mail: generd.pediatric@gmail.com

Nr. Tel: 0694736524

Përsa më lart, gjeni bashkëlidhur programin e aktivitetit:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2023/05/1.-Programi-i-seminarit.docx