Njoftim për zhvillim aktiviteti

Njoftim për zhvillim aktiviteti

Në zbatim të VKM nr. 440, datë 17.05.2017 “Për përcaktimin e standardeve, të kritereve dhe procedurave të akreditimit të ofruesve të aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë”, ju informojmë sa më poshtë lidhur me aktivitetin e edukimit në vazhdim akredituar nga Qendra e Zhvillimit Profesional me temë:

  “PAAO 2023, Konferenca e Okulistikës 

Aktiviteti i ofruar nga Shërbimi i Okulistikës, do të mbahet më 3-4 Nëntor 2023, në sallë,  pranë  Hotel Plaza, Salla Geraldinë, deri në 100 pjesëmarrës  kredite të miratuara 4  ditën e parë dhe 6 kredite ditën e dytë.

Aktiviteti ofrohet për specialitete si okulistë, optometrist, opticien, ORL

Person kontakti: Prof. Dr. Pajtim Lutaj

E-mail: lpajtim@gmail.com/info@paao.al

Nr. Tel: 0693441059

Përsa më lart, gjeni bashkëlidhur programin e aktivitetit:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2023/10/Programi-Kongresit-2023-Akreditimi.docx