Njoftim për zhvillim aktiviteti

Njoftim për zhvillim aktiviteti

Në zbatim të VKM nr. 440, datë 17.05.2017 “Për përcaktimin e standardeve, të kritereve dhe procedurave të akreditimit të ofruesve të aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë”, ju informojmë sa më poshtë lidhur me aktivitetin e edukimit në vazhdim akredituar nga Qendra e Zhvillimit Profesional me temë:

  “Konferenca Kombëtare e Endokrinologjisë dhe Diabetologjisë 2023 

Aktiviteti i ofruar nga Shërbimi i Endokrinologjisë, Fakulteti i Mjekësisë, Tiranë , do të mbahet më 3-4 Nëntor 2023, në sallë,  pranë  Hotel Tirana International, salla Klasik, deri në 100 pjesëmarrës,  me 8 kredite në total.

Aktiviteti ofrohet për specialitete si endokrinologë, mjekësi interne, nefrologë, kardiologë, neurologë, okulistë, kirurg, infermier.

Person kontakti: Prof. Asoc. Dorina Ylli

E-mail: endocrine.al@gmail.com

Nr. Tel: 0692571294

Përsa më lart, gjeni bashkëlidhur programin e aktivitetit:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2023/10/1.-Final-Konferenca-QKEV-2.docx