Njoftim për zhvillim aktiviteti

Njoftim për zhvillim aktiviteti

Në zbatim të VKM nr. 440, datë 17.05.2017 “Për përcaktimin e standardeve, të kritereve dhe procedurave të akreditimit të ofruesve të aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë”, ju informojmë sa më poshtë lidhur me aktivitetin e edukimit në vazhdim akredituar nga Qendra e Zhvillimit Profesional me temë:

  “Teknika e Mohs-it

Aktiviteti i ofruar nga Shërbimi i Kirurgjisë Plastike, Fakulteti i Mjekësisë, Tiranë, do të mbahet më 26 dhe 27 Shkurt 2024  në sallë,  pranë sallës Galileo Galilei, FM, UMT, me 6 orë efektive për secilën ditë, me kredite të miratuara 4.5 për secilën ditë.

Aktiviteti ofrohet për specialitete si Dermatologë, Kirurgë plastikë, Onkologë, Anatomë Patologë.

Person kontakti: Ekleva Jorgaqi

E-mail: drevajorgaqi@gmail.com

Përsa më lart, gjeni bashkëlidhur programin e aktivitetit:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2024/02/26-27-Shkurt-Schedule.docx