Njoftim për zhvillim aktiviteti

Njoftim për zhvillim aktiviteti

Në zbatim të VKM nr. 440, datë 17.05.2017 “Për përcaktimin e standardeve, të kritereve dhe procedurave të akreditimit të ofruesve të aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë”, ju informojmë sa më poshtë lidhur me aktivitetin e edukimit në vazhdim akredituar nga Qendra e Zhvillimit Profesional me temë:

  “Përditësim në menaxhimin e patologjive të ndryshme, Diskutim Interdisiplinar

 Aktiviteti i ofruar nga Shërbimi i Mjekësisë Interne, Fakulteti i Mjekësisë, Tiranë, do të mbahet më 22, 28 Shkurt 2024 dhe 9, 24  Prill 2024, në sallë,  pranë Hotel Colosseo, Shkodër, Hotel Park Plazza Korçë, Hotel Fieri, Fier, Hotel Çajupi Gjhirokastër, me 4 orë efektive për secilën ditë, me kredite të miratuara 4 për secilën ditë.

Aktiviteti ofrohet për specialitete si mjek familje, farmacistë, nefrologë, kardiologë, neurologë, psikiatër, alergologë, endokrinologë.

Person kontakti: Margarita Gjata

E-mail: margarita.gjata@umed.edu.al

Përsa më lart, gjeni bashkëlidhur programin e aktivitetit:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2024/02/Programi_24.04.2024.docx

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2024/02/Programi_9.04.2024.docx

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2024/02/Programi_22.02.2024.docx

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2024/02/Programi_28.02.2024.docx