Njoftim për zhvillim aktiviteti

Njoftim për zhvillim aktiviteti

Në zbatim të VKM nr. 440, datë 17.05.2017 “Për përcaktimin e standardeve, të kritereve dhe procedurave të akreditimit të ofruesve të aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë”, ju informojmë sa më poshtë lidhur me aktivitetin e edukimit në vazhdim akredituar nga Qendra e Zhvillimit Profesional me temë:

  “Triazhi dhe aplikimi i tij në Departamentin e Urgjencës”

Aktiviteti i ofruar nga Shërbimi i Urgjencës, Fakulteti i Mjekësisë, Tiranë, do të mbahet më 20 Qershor 2024, në sallë, pranë Qendrës së Telemjekësisë, QSUT, Tiranë, deri në 20-25 pjesëmarrës, me 6 orë efektive, me kredite të miratuara 6.

Aktiviteti ofrohet për specialitete si mjek urgjence, mjek familje, mjek i përgjithshëm dhe infermierë.

Person kontakti: Prof. Asoc. Dr. Edmond Zaimi

E-mail: zaimied@yahoo.com

Nr. Tel: 0682165354

Përsa më lart, gjeni bashkëlidhur programin e aktivitetit:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2024/06/PROGRAMI.docx