Njoftim për zhvillim aktiviteti

Njoftim për zhvillim aktiviteti

Në zbatim të VKM nr. 440, datë 17.05.2017 “Për përcaktimin e standardeve, të kritereve dhe procedurave të akreditimit të ofruesve të aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë”, ju informojmë sa më poshtë lidhur me aktivitetin e edukimit në vazhdim akredituar nga Qendra e Zhvillimit Profesional me temë:

  “Mjekësia laboratorike në mbështetje të menaxhimit të sëmundjeve infektive

Aktiviteti i ofruar nga Departamenti i Laboratorëve dhe Departamenti i Sëmundjeve Infektive, Fakulteti i Mjekësisë, Tiranë, do të mbahet më 22 Qershor 2024, në sallë, pranë MAK Hotel (ish Hotel Sheraton), Tiranë, deri në 100 pjesëmarrës, me 4 orë efektive, me kredite të miratuara 4.

Aktiviteti ofrohet për specialitete si mjek familje, mjek laboratori, kardiologë, nefrologë, infeksionistë, radiologë, endokrinologë, dermatologë, obstetër- gjinekologë, anestezistë, hematologë.

Person kontakti: Prof. Dr. Anyla Bulo

E-mail: anyla.bulo@umed.edu.al

Nr. Tel: 0682074599

Përsa më lart, gjeni bashkëlidhur programin e aktivitetit:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2024/06/Programi-22-Qershor.pdf