Njoftim për zhvillim aktiviteti

Njoftim për zhvillim aktiviteti

Në zbatim të VKM nr. 440, datë 17.05.2017 “Për përcaktimin e standardeve, të kritereve dhe procedurave të akreditimit të ofruesve të aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë”, ju informojmë sa më poshtë lidhur me aktivitetin e edukimit në vazhdim akredituar nga Qendra e Zhvillimit Profesional me temë:

  “Trajtimi i faktorëve të riskut kardiovaskular te pacientët diabetike

Aktiviteti i ofruar nga Shërbimi i Mjekësisë Interne, Fakulteti i Mjekësisë, Tiranë, do të mbahet më 24 Qershor 2024, në sallë, pranë Hotel Viktoria, Tiranë, deri në 30-50 pjesëmarrës, me 3.5 orë efektive, me kredite të miratuara 3.5.

Aktiviteti ofrohet për mjek të përgjithshëm dhe specialitete si mjek familje, kardiologë, endokrinologë, internistë, infermierë dhe farmacistë.

Person kontakti: Prof. Florian Toti

E-mail: floritoti@yahoo.it

Nr. Tel: 044804342

Përsa më lart, gjeni bashkëlidhur programin e aktivitetit:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2024/06/PROGRAMI-I-TRAJNIMIT-FRCV-TEK-PACIENTET-ME-DIABET-2024.docx