PUBLIKOHET VENDIMI QARKULLUES NR. 87, DATË 25.11.2021 “PËR MIRATIMIN E HAPJES SË SEZONIT QË PARAPRIN SEZONIN E DIPLOMIMIT, NË MUAJIN DHJETOR 2021” I SENATIT AKADEMIK

PUBLIKOHET VENDIMI QARKULLUES NR. 87, DATË 25.11.2021 “PËR MIRATIMIN E HAPJES SË SEZONIT QË PARAPRIN SEZONIN E DIPLOMIMIT, NË MUAJIN DHJETOR 2021” I SENATIT AKADEMIK

Në zbatim të Ligjit nr.80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në IAL në RSH”, Statutit dhe Rregullores së UMT, si dhe në propozimet e njësive kryesore të UMT-s, mbi hapjen e një sezoni që paraprin sezonin e diplomimit, në muajin dhjetor 2021, Senati Akademik miratoi Vendimin Qarkullues Nr. 87, datë 25.11.2021 “Për miratimin e hapjes së sezonit që paraprin sezonin e diplomimit, në muajin dhjetor 2021” (kliko këtu).