Renditja e aplikantëve sipas programeve të studimit në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, raundi II-të, viti akademik 2017-2018

Renditja e aplikantëve sipas programeve të studimit në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, raundi II-të, viti akademik 2017-2018

Referuar Udhëzimit Nr. 15, datë 19.05.2017 “Për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e studimeve me karakter profesional, si dhe programet e integruara të ciklit të dytë, në Institucionet e Arsimit të Lartë, në vitin akademik 2017-2018” të MAS, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, publikon listat e renditura të aplikantëve, për vitin akademik 2017-2018, raundi II-të.

Të gjithë aplikantët që ndodhen mbi vijën e kuqe janë shpallur fitues në atë program studimi.

Në lidhjet e mëposhtme do të gjeni listat sipas programeve të studimit:

Për afatet e ankimimit, si dhe të regjistrimit përfundimtar referojuni udhëzimit Nr.15, datë 19.05.2017 të MAS (kliko këtu për të lexuar udhëzimin).

 

UNIVERISTETI I MJEKËSISË, TIRANË

Publikuar më 29.09.2017