Renditja e aplikantëve sipas programeve të studimit në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, raundi III-të, viti akademik 2019-2020

Renditja e aplikantëve sipas programeve të studimit në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, raundi III-të, viti akademik 2019-2020

Në listat e mëposhtme gjeni renditjen e kandidatëve që kanë aplikuar në programet e studimit të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, raundi III-të, viti akademik 2019-2020

  1. Aplikantët e programit të studimit “Farmaci“, raundi III-të, viti akademik 2019-2020
  2. Aplikantët e programit të studimit “Shëndet Publik“, raundi III-të, viti akademik 2019-2020
  3. Aplikantët e programit të studimit “Stomatologji“, raundi III-të, viti akademik 2019-2020
  4. Aplikantët e programit të studimit “Higjenist Dentar“, raundi III-të, viti akademik 2019-2020
  5. Aplikantët e programit të studimit “Teknikë Dentare“, raundi III-të, viti akademik 2019-2020
  6. Aplikantët e programit të studimit “Infermieri e Përgjithshme“, raundi III-të, viti akademik 2019-2020
  7. Aplikantët e programit të studimit “Fizioterapi“, raundi III-të, viti akademik 2019-2020
  8. Aplikantët e programit të studimit “Logopedi“, raundi III-të, viti akademik 2019-2020
  9. Aplikantët e programit të studimit “Teknikë Imazherie“, raundi III-të, viti akademik 2019-2020
  10. Aplikantët e programit të studimit “Teknikë Laboratori“, raundi III-të, viti akademik 2019-2020

Procedurat e mëtejshme do të kryhen sipas Udhëzimit Nr. 10, datë 15.05.2019 të Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë, i ndryshuar

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË